Meer geld tegen misdaad; Kabinet komt tegemoet aan wensen PvdA

DEN HAAG, 22 SEPT. Het kabinet-Kok honoreert het voorstel van de PvdA-fractie om volgend jaar honderd miljoen gulden extra te besteden aan ciminaliteitsbestrijding.

Kok maakte dat aan het begin van de middag duidelijk bij de voorzetting van de Algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. PvdA-fractievoorzitter Wallage stelde gisteren voor om volgend jaar te beginnen met de werving en selectie van drieduizend agenten en surveillanten, en met de bouw van tweehonderd eenvoudige cellen en vijftig jeugdcellen. Het PvdA-voorstel werd gesteund door de andere regeringspartijen VVD en D66.

In de miljoenennota 1995 meldt minister Zalm (financiën) een belastingmeevaller van twee miljard gulden die wordt gebruikt voor een extra verlaging van het financieringstekort. In het regeerakkoord is afgesproken dat belastingmeevallers in eerste instantie worden gebruikt voor het financieringstekort en pas daarna wordt honderd miljoen gulden extra besteed voor de rechtshandhaving. Volgens Wallage wordt “in de geest” van het regeerakoord gehandeld als volgend jaar deze honderd miljoen gulden al wordt besteed.

VVD-fractieleider Bolkestein, daarbij gesteund door zijn D66-collega Wolffensperger, deed het voorstel om begin volgend jaar een definitief besluit te nemen, maar wel alvast te beginnen met het uitvoeren van het PvdA-voorstel. Kok stemde daarmee in. Hij deed ook het voorstel om een gedeelte van het geld dat het kabinet heeft gereserveerd voor nieuw beleid aan het eind van de kabinetsperiode, hiervoor te bestemmen. Wanneer de belastingmeevaller niet structureel is, kan dit geld worden gebruikt.

Aan het begin van zijn antwoord aan de Tweede Kamer toonde Kok zich bezorgd over het toenemende “cynisme” in de samenleving en het groeiende gebrek aan vertrouwen van de burgers in de politiek.

Kok refereerde onder meer aan het verwijt van SP-fractievoorzitter Marijnissen gisteren, dat in Nederland “Amerikaanse toestanden” dreigen met groeiende inkomensverschillen en groeiende armoede, slechte bereikbaarheid van voorzieningen en vrijwel geen sociale zekerheid. De SP waarschuwde daarbij voor vervreemding tussen kabinet en regeringspartijen enerzijds en het overgrote deel van de bevolking anderzijds.

Kok wees erop dat individualisering onverlet laat dat de overheid borg moet staan voor sociale bescherming van burgers die dat nodig hebben, ofwel “een zelfstandige burger in een solidaire samenleving”. Het is aan de overheid om een evenwicht te vinden tussen “visie en durf” van keuzes voor maatregelen zonder de maatschappelijke steun daarvoor te verliezen, aldus Kok.

Pag.3: Kok tegen afschuiven werklozen

Premier Kok is het niet eens met het plan van de arbeidsbureaus om “onbemiddelbare” werklozen uit te besteden aan de sociale diensten. Kok vindt dat dit onderwerp aan de orde moet komen in het gesprek tussen minister Melkert (sociale zaken) en het Centraal Bestuur van de Arbeidsvoorziening (CBA), dat volgende week plaatsheeft. Aanleiding tot dit gesprek is de bezuiniging van 100 miljoen gulden in 1995 oplopend tot 500 miljoen in de jaren daarna, die het kabinet de arbeidsvoorziening wil opleggen. Het CBA heeft ernstige bezwaren tegen deze aanslag op zijn begroting. Het wordt daarin gesteund door Heerma. Volgens de CDA-fractieleider is de overheid “een onbetrouwbare en onvoorspelbare partner”. Kok wees erop dat het CBA eenzijdig besloten heeft om niet meer bemiddelen voor langdurig werklozen. “Wat betrouwbaarheid betreft staat het één - één.”

Bij het overleg tussen kabinet en sociale partners over werkgelegenheid moet volgens Kok herverdeling van werk een belangrijk thema vormen, naast loonmatiging en het verbeteren van de arbeidsmarkt. De premier wees erop dat tijdens dit overleg, dat volgende maand plaatsheeft, afspraken gemaakt moeten worden om “de economische groei door te vertalen naar werk”.

Het kabinet streeft er daarbij naar het aantal werklozen met 1 procent te verminderen tijdens deze kabinetsperiode. Kok waarschuwde echter voor overspannen verwachtingen, temeer omdat het bedrijfsleven een aantal magere jaren achter de rug heeft. “Winst hoeft niet automatisch te leiden tot meer werk.”

Het voorstel van GroenLinks om volgend jaar al 10.000 langdurig werklozen aan een baan te helpen, 5.000 meer dan het kabinet voorstelt, wees Kok van de hand. GroenLinks wil hiervoor de belastingmeevaller gerbuiken. Kok wees op de afspraak in het regeerakkoord, waarbij het “een onvoorzienbare meevaller moeten worden gebruikt voor het financieringstekort om de rente-lasten te verlagen. En dat is geen hobbyisme van de de huidige èn de vorige minister van financiën”.