Rentepessimisme nu duidelijk zichtbaar op geldmarkt

AMSTERDAM, 21 SEPT. De Nederlandse geldmarkttarieven stegen de afgelopen week opnieuw. Nadat 2- en 3-maands AIBOR (Amsterdam Interbank Offered Rates, het tarief waartegen Nederlandse banken deposito's aan andere binnenlandse banken aanbieden) al eerder deze maand boven de 5 procent waren geklommen, was het in de verslagweek de beurt aan het 1-maands tarief.

De geldmarkttarieven in de kortere sfeer volgden hiermede die voor langere termijnen. Zo is het effectieve rendement op 10 jaars staatspapier deze maand 0,4 procentpunt opgelopen tot ruim 7,6 procent. Het vergelijkbare Amerikaanse tarief is in het eerste halfjaar, waarin sprake was van zeer snelle economische groei en snel toenemende inflatieangst, nooit zo hoog geweest. De oorzaak van deze ontwikkeling kan economisch zijn: de vrees voor officiële tariefsverhogingen op het Europese vasteland in verband met de fors aantrekkende economische groei. Psychologische factoren kunnen eveneens een rol spelen: een extreme gevoeligheid voor 'slecht' nieuws - een economische groeiversnelling - na forse koersverliezen op de obligatiemarkten eerder dit jaar. De laatste tijd beperkt de Bundesbank zich ertoe de markt te vergewissen van haar neutrale, afwachtende houding, ondermeer door het vastpinnen van het Repotarief op 4,85 procent (voorlopig tot en met volgende week).

Ook DNB hield haar beleningsrente stabiel op 4,8 procent. Afgelopen donderdag voorzag zij de markt met een eendaagse belening in verband met de ingang van de nieuwe kasreserve gecombineerd met de forse uitbetalingen via de schatkist aan rente en aflossingen op staatsleningen alsmede andere uitkeringen. De belening was, evenals de vervolgfaciliteit (tot 23 september) ruimschoots voldoende. Vandaar dat de banken de besparing op hun contingentsverbruik, nadat 65 procent van de tijd was verstreken, konden opvoeren tot 1,1 procentpunt. Als gevolg van de betalingen door het Rijk raakte de schatkist vrijwel leeg. De agent van financiën was dan ook actief in de geldmarkt met het opnemen van éénweeks kasgeld en callgeld. Eind deze maand wordt de schatkist weer gevuld met de traditionele belastingafdrachten en de storting op de nieuwe tranche van de 30-jarige staatslening op 29 september. De inschrijving hierop is met ingang van morgen mogelijk. Uit gegevens uit de Miljoenennota valt op te maken dat dit jaar nog voor circa 3,7 miljard een beroep op de kapitaalmarkt moet worden gedaan om in de totale financieringsbehoefte te voorzien. De nieuwe tranche kan naar verwachting een groot deel hiervan dekken. Dit impliceert evenwel een, in de Miljoenennota aangegeven, voorzien beroep op de geldmarkt dit jaar van 7 miljard gulden via de uitgifte van schatkistpapier. Het uit de geldmarkt nemen van een dergelijk bedrag vergt volgens geldmarktpartijen, gezien de relatief geringe omvang tot nu toe, nog een forse inspanning.

Bron: Economisch Bureau ING Groep