Wijers: plannen van Gasunie niet openbaar

DEN HAAG, 20 SEPT. Minister Wijers (economische zaken) sluit zich aan bij het standpunt van zijn voorganger Andriessen dat de Plannen van Gasafzet van de Gasunie geheim zijn.

De milieubeweging had om inzage in de plannen, die de verwachte gasafzet en produktie tonen, gevraagd. De plannen zouden volgens de milieubeweging informatie over de noodzaak van ondergrondse gasopslag bij Langelo zou kunnen verschaffen. Volgens NAM en Gasunie is deze gasopslag nodig om te voorkomen dat in strenge winters de capaciteit om heel Nederland van gas te voorzien, tekort schiet. Volgens de milieubeweging kan zonder inzage in de plannen van gasafzet het maatschappelijk belang van de gasopslag niet worden vastgesteld.

Wijers schrijft nu aan de stichting Natuur en Milieu, de vereniging Natuurmonumenten, de milieufederatie Drenthe en de stichting Platform Gasopslag Langelo dat ook hij vindt dat de plannen van gasafzet vitale bedrijfsgegevens bevatten, waaronder de marktpositie van de Gasunie en de produceerbaarheid van aardgasreserves door de NAM. Openbaarmaking van deze vertrouwelijk aan de minister verstrekte informatie zou Gasunie en NAM schade kunnen berokkenen.

Ook is het volgens Wijers zo dat weliswaar de Tweede Kamer gedeeltelijk inzage heeft gehad in de plannen van gasafzet, maar dat andere organisaties niet op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) hetzelfde kunnen eisen. Op EU-regelgeving kan volgens hem evenmin een beroep worden gedaan. Wijers schrijft dat hij niettemin heeft “onderzocht of uit de plannen van gasafzet hetzij door bewerking, hetzij door abstractie meer informatie kan worden verstrekt dan bij de daarvan door Gasunie gemaakte samenvattingen is geschied”, maar dat dit “niet mogelijk” bleek te zijn.

Vooruitlopend op het oordeel van Wijers heeft de milieubeweging de Rechtbank in Utrecht gevraagd zich over de kwestie uit te spreken. Dat gebeurt morgen. Vorige week liet minister De Boer (VROM) de Tweede Kamer weten het plan voor ondergrondse gasopslag bij Langelo niet zondermeer van het vorige kabinet over te willen nemen. Zij gaat zich “verdiepen in enkele oplossingen die recent als alternatief genoemd zijn”.