Sociale partners matig enthousiast

DEN HAAG, 20 SEPT. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben met gemengde gevoelens gereageerd op de Miljoenennota 1995. Het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) en Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) kunnen zich vinden in de budgettaire maatregelen van het kabinet, maar noemen het “onverantwoord” dat de economische structuur nauwelijks versterkt wordt.

De vakcentrales FNV en CNV juichen toe dat de regering hoge prioriteit geeft aan werkgelegenheid, maar twijfelen aan de uitwerking van de plannen. De Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP) is van mening dat de kabinetsbezuinigingen op het overheidsapparaat en de arbeidsvoorwaarden van overheidspersoneel hun grens hebben bereikt.

“Met voldoening” hebben het VNO en NCW vastgesteld dat het kabinet een stringent begrotingsbeleid wil voeren en lastenverlichting in het vooruizicht heeft gesteld. Beide verbonden vinden dat de regering moet vasthouden aan het behoedzame scenario als het gaat om economische groei. In het kader van werkloosheidsbestrijding missen ze structurele voorstellen. Zo worden forse bezuinigingen op infrastructuur en technologie doorgezet, terwijl het regeringsbeleid zich te veel richt op het scheppen van kunstmatig gecreëerde banen. Ze betreuren dat van de vier miljard lastenverlichting niets bij de ondernemingen terecht komt en in plaats daarvan gekozen is voor het ondersteunen van koopkracht.

In haar twijfels over de uitwerking van de plannen van het kabinet voelt de FNV zich gesterkt door de snelle economische opleving van dit moment. De vakcentrale meent dat het economisch herstel in belangrijke mate te danken is aan loonmatiging. Het CNV onderstreept de opvatting van de Raad van State dat loonmatiging alleen kan worden volgehouden als die daadwerkelijk tot meer banen leidt. Een verdere toename van winsten die geen werkgelegenheid tot gevolg hebben, ondergraaft het draagvlak voor loonmatiging, meent het christelijke vakverbond. Het kan niet zo zijn, aldus het CNV, dat ten koste van werknemers allerlei maatregelen worden getroffen, terwijl de werknemers doorlopend worden ontzien.

De inkrimping van het ambtenarenapparaat en de voorgenomen versobering van de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector zullen de dienstverlening van de overheid en de kwaliteit van het werk aantasten, zegt de CCOOP. Volgens de centrale kunnen de bezuinigingen (ruim drie miljard in 1998) onmogelijk zonder het schrappen van voorzieningen worden bereikt. Vele duizenden arbeidsplaatsen zullen daardoor moeten verdwijnen, voorziet de CCOOP.

VNO, NCW, CNV en de FNV zijn eensgezind in hun afwijzing van bezuinigingen op het budget van de arbeidsvoorziening (1600 miljoen gulden). Het zijn immers de arbeidsbureaus die langdurig werklozen aan een baan helpen, aldus het CNV. De FNV blijft zich verzetten tegen het beperken van de financiële mogelijkheden van het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening (CBA).

Zelf heeft het CBA laten weten dat het onverkort vasthoudt aan de overeenkomst die het in juli 1993 met de staat heeft gesloten. Daarin is vastgelegd dat het kabinet over 1994 en 1995 geen initiatieven zal nemen tot verdere korting dan de afgesproken 129 miljoen voor dit jaar.