LANDBOUW, NATUURBEHEER en VISSERIJ

J. van Aartsen, 3,1 miljard, 10.667 ambtenaren

Het ministerie van landbouw staat volgend jaar vooral in het teken van zichzelf. Door bezuinigingen zullen er de komende vier jaar naar verwachting 450 tot 500 banen verdwijnen, waarvan al 300 in 1995. Wezenlijke veranderingen ten opzichte van het beleid van de vorige minister van landbouw, P. Bukman, ontbreken in de eerste begroting van Van Aartsen. Beleid dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld, wordt in grote lijnen voortgezet, bijvoorbeeld waar het gaat om 'agrarisch natuurbeheer': boeren die aan verbetering van de natuur werken (Bukman omschreef hen ooit als natuurproducenten) worden daarvoor financieel beloond. Experimenten moeten uitwijzen of agrariërs een grotere rol kunnen vervullen bij het natuurbeheer.

Ontwikkelingen op het terrein van milieu, dierenwelzijn en kwaliteit maken ingrijpende aanpassingen noodzakelijk, al was het alleen al om het imago van de agrarische sector te versterken en het gevaar van verlies van afzetmogelijkheden te verkleinen, aldus Van Aartsen in de toelichting op de begroting. “Om de belasting door de landbouw op het milieu terug te dringen, dient de overheid een consistent beleid voor de langere termijn te voeren met duidelijk meetbare doelstellingen. Op die manier wordt duidelijkheid geschapen voor de bedrijfsvoering. Ecologie en economie dienen daarbij op verantwoorde wijze samen te gaan.”

Van Aartsen wijst erop dat de agrarische sector voor “een moeilijke opgave” staat. “De noodzakelijke herstructurering zal niet zonder pijn verlopen. Er moet voor worden gewaakt dat dit niet leidt tot sociaal isolement.” Met betrokkenen uit de sector wil hij zoeken naar “wegen om isolement te voorkomen”.

Goed nieuws voor de bedrijfstak is de uitbreiding van de Europese Unie (EU). Als Finland, Zweden, Noorwegen en Oostenrijk op 1 januari 1995 toetreden, zal de Nederlandse agrarische sector, behalve grotere concurrentie, meer mogelijkheden krijgen de bestaande afzet op deze markten. De omzet, nu zo'n twee miljard gulden, kan hierdoor verder stijgen, aldus Van Aartsen. De opheffingen van de vergaande invoerbeperkingen bieden volgens hem de meeste perspectieven in de groenten-, fruit en sierteeltsector.

  • Gretha Pama
  • Rob Schoof
  • Wubby Luyendijk
  • Ward op den Brouw
  • Willebrord Nieuwenhuis
  • Frank Vermeulen
  • Frank van Empel
  • John Kroon
  • Derk-Jan Eppink