Zuid-Holland: HSL liever langs bestaand tracé

ROTTERDAM, 17 SEPT. Provinciale Staten van Zuid-Holland zijn bereid aanleg van de hogesnelheidslijn (HSL) door het Groene Hart te accepteren. Maar dit door het kabinet meest gewenste tracé heeft niet de voorkeur van de provincie.

Provinciale Staten, die gisteren vergaderden over hun advies over de kabinetsvoorstellen, willen de snelle trein het liefst langs het bestaande tracé over Den Haag en Leiden hebben. Zij bevelen aan om een voorstel van onderzoekers van de TU Delft hiertoe nader te bestuderen. Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, had de TU-variant eerder afgewezen, omdat daarmee het overige treinverkeer te veel zou worden belemmerd.

Mocht het tot aanleg door het Groene Hart komen, dan wil de provincie wel dat het spoor over een grotere afstand ondergronds of verdiept wordt aangelegd dan het kabinet wil. De provincie pleit in navolging van Gedeputeerde Staten met name voor een tien kilometer lange tunnel van Hazerswoude naar de Haarlemmermeer, en voor een verdiepte ligging bij 's-Gravendeel en Bleiswijk. De extra kosten hiervan bedragen ten minste 0,7 miljard gulden. Aanleg van de hogesnelheidslijn volgens de eerste voorkeur van het kabinet is begroot op 5,7 miljard gulden.

Tot het moment van de stemming heerste grote verdeeldheid binnen het Zuidhollands provinciebestuur. Niet alleen verschilden de fracties onderling van mening, ook binnen de partijen liepen de standpunten uiteen. De partijen die het uiteindelijke advies steunen, zijn CDA (de grootste partij), VVD, SGP, Centrumdemocraten en een klein gedeelte van de PvdA. Tegen stemden D66, het grootste deel van de PvdA, de RPF/GPV-fractie en GroenLinks.

Het voorbehoud dat het rijk het TU-plan nader onderzoekt, is ingebracht via een amendement van de drie grootste statenfracties - CDA, PvdA en VVD. De verdiepte ligging bij 's-Gravendeel is ook via een amendement ingebracht.