FNV-bonden eisen 2,25 pct loonsverhoging

AMSTERDAM, 15 SEPT. De grootste vakcentrale van Nederland, de FNV, stelt voor 1995 een looneis van maximaal 2,25 procent, ter compensatie van gestegen prijzen.

Dit staat in de nota over het arbeidsvoorwaardenbeleid 1995 'Arbeid op maat', die vanmorgen is gepresenteerd. De vakcentrale gaat voor volgend jaar uit van een 'onderhandelingsruimte' voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden van gemiddeld 3,5 à 4,5 procent, zijnde de optelsom van de produktprijsstijging en de gemiddelde produktiviteitstoename. Daarvan mag maximaal 2,25 procentpunt gestoken worden in loonsverhogingen, zo waren de bonden al eerder overeengekomen. De eventueel resterende ruimte willen de FNV-bonden bestemmen voor spaarloon, winstdeling- en aandelenoptieregelingen, zorgverlof en/of arbeidsduurverkorting. De aangesloten bonden mogen ook een lagere looneis dan 2,25 procent stellen. Alle bonden hebben zich bereid verklaard om te streven naar een kortere arbeidsduur. Hoe en in welke mate die in CAO's vorm krijgt is een zaak van de bonden.

Voorzitter J. Stekelenburg zei vanmorgen in zijn toelichting op de nota dat de FNV volgend jaar aankoerst op een “echt drastische” herverdeling van werk om de hoge werkloosheid te bestrijden. “We moeten de goede economische ontwikkelingen niet verjubelen. Winst is absoluut geen garantie voor meer werkgelegenheid. Daar moeten we wat aan doen”, aldus Stekelenburg. In een brief aan het kabinet vraagt de FNV herverdeling van werk te stimuleren door belemmeringen weg te nemen, onder meer door fiscale en juridische maatregelen.

De looneis van maximaal 2,25 procent ligt royaal boven het niveau dat het kabinet voor volgend jaar verantwoord acht en ook boven de gemiddelde loonstijging van 1 à 1,5 procent die in de reeds voor volgend jaar afgesloten CAO's is overeengekomen.

In de nota pleit de FNV verder voor afschaffen van de jeugdschalen in CAO's, door die langzaam op te trekken tot het minimumloon voor volwassenen. De FNV gaat uit van het principe “gelijk loon voor gelijk werk” en vindt niet dat puur op basis van leeftijdsverschil een onderscheid in loonontwikkeling gemaakt mag worden. In de praktijk zal dit niet veel uitmaken, voorspelt FNV-coördinator arbeidsvoorwaarden L. de Waal, omdat de meeste jongeren nu reeds meer dan het minimumloon voor volwassenen betaald zouden krijgen.

De nota wordt op 28 september in de federatieraad - het hoogste orgaan van de vakcentrale - besproken en na raadpleging van de leden in december definitief vastgesteld.