Punten uit het 'plan van actie' van Kairo

De Wereldbevolkingsconferentie publiceerde gisteren haar slotdocument, een 'plan van actie' van 98 pagina's, met een wereldwijde bevolkingsstrategie voor de komende twintig jaar.

Enkele hoofdpunten: Het gezin is de hoeksteen van de maatschappij en moet als zodanig worden versterkt. In verschillende culturele, politieke en sociale systemen bestaan verscheidene vormen van het gezin. Het huwelijk moet worden aangegaan met wederzijdse goedkeuring; man en vrouw moeten gelijke partners zijn.

Het vergroten van de macht ('empowerment') en de autonomie van vrouwen en het verbeteren van hun gezondheid en van hun politieke, sociale en economische status is een zeer belangrijk doel op zich. Dit is bovendien essentieel voor het bewerkstelligen van duurzame ontwikkeling. De volledige deelname en samenwerking van mannen en vrouwen is vereist in hun produktieve en reproduktieve bestaan, inclusief gedeelde verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van kinderen en het voeren van de huishouding. Onderwijs is een van de belangrijkste methodes om vrouwen uit te rusten met de kennis, vaardigheden en het zelfvertrouwen, noodzakelijk voor deelname aan het ontwikkelingsproces. (...) Landen moeten ongelijkheden tussen mannen en vrouwen zo snel mogelijk wegwerken.

(In hoofdstuk zeven wordt 'reproduktieve gezondheid' geïntroduceerd als een belangrijk streven). Reproduktieve gezondheid is een toestand van compleet lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn - en niet enkel de afwezigheid van ziekte en gebreken - in alle zaken die verband houden met het voortplantingssysteem. Reproduktieve gezondheid betekent dat mensen in staat zijn een bevredigend en veilig seksleven te hebben en dat zij in staat zijn zich voort te planten en de vrijheid hebben om te bepalen of, wanneer en hoe vaak zij dat doen.

In geen enkel geval mag abortus worden gepropageerd als methode voor gezinsplanning. Alle regeringen (...) wordt dringend verzocht de gezondheid van de vrouw en de implicaties van onveilige abortussen nog beter in de gaten te houden en de toevlucht tot abortus tegen te gaan door uitbreiding en verbetering van de voorlichting over gezinsplanning. (...) Regeringen moeten passende maatregelen nemen om te voorkomen dat vrouwen abortus plegen (...) ze moeten in alle gevallen voorzien in de humane behandeling en begeleiding van vrouwen die hun toevlucht al tot abortus hebben gezocht.

Alle landen moeten maatregelen nemen om de noodzakelijke gezinsplanning voor hun bevolkingen te verwezenlijken, in alle gevallen uiterlijk in 2015.

Regeringen moeten de cultuur van inheemse volkeren respecteren en hen in staat stellen hun eigen land te bezitten en te bewerken; ze moeten hun natuurlijke hulpbronnen herstellen danwel beschermen.

(In hoofdstuk 2 staat overigens dat het alle regeringen vrijstaat het 'actieprogramma' door te voeren).

Het doorvoeren van de aanbevelingen die in het 'actieprogramma' staan is het soevereine recht van elk land, overeenkomstig de nationale wetten en ontwikkelingsprioriteiten, met volledig respect voor de verscheidene religieuze en ethische waardenen de culturele achtergronden van de inwoners en in overeenstemming met de universeel aanvaarde rechten (van de mens).