Belasting (1)

Blijkens het artikel 'Belasting betalen' (NRC Handelsblad, 7 september) wordt de ruggegraat van het Nederlandse belastingstelsel gevormd door de loonbelastingbetalers, als voorheffing op de inkomstenbelasting, die maar het stuitje vormt. De wet op de loonbelasting werd door de Duitse bezetter ingevoerd en was een rechtstreeks uitvloeisel van de Duitse politieke filosofie, die in de jaren dertig veel geld nodig had voor de verbetering van de infrastructuur (autobahnen et cetera). Na 1945 bleef die wet gehandhaafd en werd arbeid het zwaarste belast.

Liberaal denkende mensen van nu zouden beter in de leer kunnen gaan bij de Amerikaanse filosoof John Rawls en diens Theory of Justice van 1972. Hij gaat uit van het verlangen naar meer rechtvaardigheid in een moderne samenleving. Rawls verdedigt twee grondprincipes: 1. Ieder individu heeft in dezelfde mate recht op de fundamentele vrijheden voor zover ze verenigbaar zijn met de vrijheden voor iedereen. 2. Sociale en economische ongelijkheden in casu de belasting-tarieven in een samenleving moeten aan twee voorwaarden voldoen: zij moeten in het voordeel zijn van de minst bevoorrechte leden van de gemeenschap en billijke gelijkheid van kansen geven. Wat de laatste voorwaarde betreft: het bestaan van de Nederlandse Vereniging van Belastingbetalers is maar aan weinig mensen bekend.

    • Drs. D. Verbrugge