Extra inspraak over uitbreiding van Schiphol

ROTTERDAM, 8 SEPT. De uitbreiding van Schiphol wordt in het najaar aan een extra inspraakronde van vier weken onderworpen. De directie van de luchthaven vreest dat de besluitvorming hierdoor met een half jaar wordt vertraagd.

In deze inspraakronde komt uitsluitend aanvullende informatie aan de orde over de vijfde landingsbaan, de nachtelijke geluidhinder en externe veiligheid. De nieuwe gegevens worden geleverd door het rijk, de provincie Noord-Holland en Schiphol.

De commissie milieu-effectrapportage had vorige maand op extra gegevens aangedrongen. De commissie vond de milieurapportage (MER) die aan de uitbreidingsplannen voor Schiphol ten grondslag ligt, op cruciale punten tekortschieten. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de ministeries van verkeer en waterstaat en VROM hebben besloten aan deze kritiek tegemoet te komen.

Een woordvoerder van de NV Luchthaven Schiphol verklaarde vanmorgen de extra inspraakronde te betreuren. “De extra gegevens doen niets af van de keuze voor een vijfde parallelle landingsbaan. Nieuwe inspraak maakt omgeving en bedrijfsleven onzeker. Er dreigt nu een neerwaartse spiraal.” Volgens Schiphol had de aanvullende informatie binnen zes weken op tafel kunnen liggen. Het nieuwe kabinet had vervolgens op basis daarvan een beslissing kunnen nemen over de Planologische Kernbeslissing deel drie. De luchthavendirectie vreest nu een vertraging van de besluitvorming van een half jaar.

Een woordvoerster van de Stichting Natuur en Milieu, die de expansie van Schiphol kritisch volgt, reageerde opgetogen. “Dit is nog niet eerder vertoond. Bij ons heerst grote vreugde.”

Natuur en Milieu is tevreden over de toezegging van ministeries en provincie dat het door de stichting ingebrachte alternatief voor de vijfde baan (5GG-variant) van commentaar voorzien zal worden. Deze variant voorziet in een draaiïng ten opzichte van de baan die Schiphol en het kabinet wensen. “Ons alternatief wordt nu serieus genomen.”

Over de uitbreiding van Schiphol is van januari tot mei een uitgebreide inspraakronde gehouden. Volgens mevr. H. Kock van het projectbureau Mainport en Milieu Schiphol, waarin de bij de uitbreidingsplannen betrokken partijen samenwerken, zullen in de nieuwe procedure alleen de aanvullende gegevens aan de orde mogen komen. “Het is niet de bedoeling dat alles opnieuw wordt bekeken.” Kock denkt dat de besluitvorming over Schiphol “iets” vertraagd zal worden.

De ministers van verkeer en waterstaat en VROM, Jorritsma en De Boer, zijn niet van oordeel dat de commissie voor de milieu-effectrapportage een zeer nagatief oordeel heeft uitgebracht over Schiphol. Wel zijn aanvullingen zinvol om de besluitvorming over Schiphol “zorgvuldig en voortvarend” af te ronden, aldus de ministers in antwoord op vragen van GroenLinks.