Correcties en aanvullingen

Exactheid

In de krant van dinsdag 6 september (SCP: gezin wordt niet bedreigd door individualisering, pagina 1) zijn twee alinea's omgedraaid. De opmerking over de schijn-exactheid van cijfermatig onderzoek slaat niet op de opinie van Nederlanders over de doodstraf, maar op andere, eerder in het artikel genoemde gegevens over allochtonen.

Bij de grafieken op pagina 7 ontbreekt in de bronvermelding het Sociaal en Cultureel Planbureau als bewerker van de gegevens.

Carpoolwisselstrook

In de krant van dinsdag 6 september (Maij gelooft nog heilig in 'haar' carpoolstrook, pag. 3) stond dat minister Jorritsma besloot de carpoolwisselstrook voor alle verkeer open te stellen. Dat was echter niet minister Jorritsma, maar ex-minister Andriessen. Hij deed dit in zijn hoedanigheid van plaatsvervangend minister van verkeer en waterstaat.