'Controle nodig voor hulp probleemscholen'

DEN HAAG, 7 SEPT. Scholen in zogeheten achterstandsgebieden moeten systematisch worden doorgelicht op hun sterke en zwakke punten. Ook moet de opleiding voor leraren worden aangepast aan het groeiend aantal allochtone kinderen op scholen en moet er een aparte opleiding voor schooldirecteuren komen.

Deze aanbevelingen staan in het rapport 'Effectief onderwijs in achterstandsgebieden' van onderzoeker M. Linthorst, tot stand gekomen na werkbezoeken en gesprekken met betrokkenen van onder meer het ministerie van onderwijs en de gemeente Den Haag. Het rapport is vandaag in Den Haag aangeboden aan staatssecretaris T. Netelenbos (onderwijs).

Om de opleiding voor leraren aan te passen aan het groeiend aantal allochtone kinderen moeten de pedagogische academies volgens het rapport meer aandacht besteden aan het verwerven van Nederlands als tweede taal en moeten aankomende leerkrachten worden getraind in het onderkennen van signalen die wijzen op problematische situaties van kinderen.

Cruciaal is volgens het rapport de kwaliteit van de directeur. Het gaat niet alleen om diens specifieke vaardigheden maar ook om de vraag of de directie een visie op het onderwijs heeft. Het rapport stelt vast dat een evaluatie op het functioneren van de directie doorgaans ontbreekt en dat er nauwelijks sancties op slecht functioneren staan.

Het rapport constateert verder dat het moeilijk is goede leerkrachten aan een school te binden. Bij inkrimping vindt afvloeiing plaats op basis van het aantal dienstjaren, zodat goede leerkrachten worden ontslagen ten gunste van minder goed functionerende leerkrachten.

Ook zou er meer samenwerking moeten komen tussen scholen en jeugdhulpverlening, aldus het rapport. De huidige privacy-regeling in de hulpverlening verhindert dikwijls dat scholen te weten komen wat er met hun leerlingen aan de hand is. De onderzoekers pleiten voor de mogelijkheid om allochtone kinderen die op latere leeftijd naar Nederland komen, langer op de basisschool of de middelbare school te houden.