Zalm: onderzoek Vie d'Or toch zinvol

ROTTERDAM, 2 SEPT. Er zijn voldoende mogelijkheden voor de Algemene Rekenkamer om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken rond de teloorgang van de levensverzekeraar Vie d'Or. Dit ondanks de geheimhoudingsplicht van de Verzkeringskamer. Dit schrijft minister Zalm (financiën) vandaag in een brief aan de Tweede kamer.

Vie d'Or ging begin dit jaar failliet. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar fraude bij de maatschappij. De polissen van de ruim 13.000 cliënten van Vie d'Or zijn per 1 augustus overgenomen door de verzekeraar Levob, maar gemiddeld zien de polishouders slechts rond de 70 procent van hun bij Vie d'Or ingelegde geld terug.

De Verzekeringskamer oefent wettelijk toezicht uit op de Nederlandse verzekeringsbranche. In februari besloot de vaste Kamercommissie voor financiën dat de Rekenkamer een onderzoek moest instellen of de Verzekeringskamer zich afdoende van haar toezichthoudende taak heeft gekweten. De Verzekeringskamer stelde zich toen op het standpunt dat de geheimhoudingsplicht een dergelijk onderzoek onmogelijk maakt. De Rekenkamer blijft van mening dat zij onbeperkt toegang tot de toezicht-dossiers van de Verzekeringskamer moet krijgen.

Minister Zalm schrijft, na hierover advies te hebben ingewonnen van de landsadvocaat en het advocatenkantoor Nauta Dutilh, dat een 'zinvol' onderzoek toch mogelijk is.

De vraag in hoeverre de geheimhouding door de Verzekeringskamer daarbij moet worden gerespecteerd, is voorgelegd aan de Europese Commissie, omdat de geheimhoudingsbepalingen deel uitmaken van bepalingen van de Europese Unie. Zalm schrijft een antwoord van de Commissie 'op korte termijn' te verwachten. Uiteindelijk beslist het Europese Hof van Justitie over de kwestie. Het onderzoek door de Rekenkamer zal zich verder uitstrekken dan alleen de zaak-Vie d'Or. De Kamercommissie heeft indertijd verzocht om een onderzoek nar de wijze waarop het toezicht op de verzekeringsbranche is georganiseerd, met name wat betreft de wijze en intensiteit van de controle-uitoefening.