Uitgevers VNU en Telegraaf boeken forse netto winst

ROTTERDAM, 1 SEPT. De uitgevers VNU en De Telegraaf hebben gisteren grote netto winststijgingen over het eerste half jaar gemeld. De beurs reageerde enthousiast. De koers van VNU die gisteren nog op 186,40 gulden stond, steeg vandaag tegen het middaguur tot boven de 190 gulden. De Telegraaf waarin weinig gehandeld wordt, steeg van 181,70 tot 183 gulden, de hoogste koers dit jaar.

Bij VNU steeg de netto winst ondanks voorzieningen van 15 miljoen gulden voor reorganisatie met 32 procent. De winst per aandeel (4,64 gulden), het bedrijfsresultaat (144 miljoen gulden) en de omzet (1,3 miljard) namen allemaal met 20 procent toe. Voor geheel 1994 verwacht de onderneming dat de procentuele groei van de netto winst nog hoger is dan die over de eerste helft. Ondanks verdere verwatering van de winst per aandeel door de uitgifte van nieuwe aandelen is de procentuele stijging van de winst per aandeel ongeveer even sterk als de 20 procent in de eerste zes maanden, zo meent VNU.

VNU heeft 20 miljoen gulden ten laste gebracht van het bedrijfsresultaat van Business Information USA in verband met een voorzichtiger waardering van de software en de databanken bij de Amerikaanse bedrijven.

De omzetgroei kwam voor 8 procent tot stand op eigen kracht en voor 12 procent door overnemingen. De oplagen van VNU-dagbladen en -tijdschriften veranderden niet. Op de advertentiemarkten kreeg VNU te maken met toeneming van de vraag naar merken- en dienstenreclame. Vooral de commerciële tv profiteerde hiervan. In andere advertentiesectoren begon de vraag in het tweede kwartaal eveneens aan te trekken.

Grote uitzondering hierop vormden de personeelsadverenties in Nederland. De verworven bedrijven, met name BPI Communications, lieten een bevredigende winstgroei zien. De educatieve uitgeverijen plukten de vruchten van de hogere marktaandelen.

Uitgever De Telegraaf heeft over de eerste helft van dit jaar netto 48 miljoen gulden verdiend. Dat is 22 procent meer dan vorig jaar in die tijd bij een met vier procent gestegen omzet van 591 miljoen gulden. De winststijging ligt in het tweede halfjaar lager, omdat de winst in het tweede semester van 1993 al een aanzienlijke toeneming te zien gaf. Als het advertentievolume verder toeneemt, acht De Telegraaf ten minste een gelijk resultaat als in de tweede helft van 1993 mogelijk. Voor geheel 1994 verwacht het concern een stijging van de netto winst met ruim 10 procent.

Het bedrijfsresultaat verbeterde van 47,7 miljoen tot 64,5 miljoen gulden. De resultaatverbetering kwam tot stand ten gevolge de rendementsverbetering bij de regionale dagbladuitgeverijen, de daling van de grondstofkosten als uitvloeisel van de papierprijsdaling en de vermindering van het aantal personeelsleden met 29 tot 4080.