Gonsalves (2)

Minister Kosto ziet geen beletsel in het volledig verder functioneren van Gonsalves als procureur-generaal bij het gerechtshof in Den Bosch.

Of deze eindconclusie argumentatieve elementen van goedheid en billijkheid in zich draagt behoeft geen betoog - zij is daar immers op gestoeld. Ten aanzien van het ne bis in idem-beginsel wordt in het betoog echter op verderfelijke wijze gedwaald. Niemand kan andermaal worden vervolgd wegens een feit waarover te zijnen aanzien bij gewijsde van de rechter onherroepelijk is beslist (art. 68 WvSr). Een tweede vervolging is derhalve uitgesloten als een (Nederlandse) strafrechter ter zitting een beslissing heeft genomen waarbij ook een uitspraak over het telastegelegde feit, waarvoor verdachte ter verantwoording werd groepen, is gedaan. Het getuigt van een al te vrije rechtsvinding om de feiten over Gonsalves - niet de strafrechter maar de regering heeft in 1961 een standpunt ingenomen - onder deze wettelijke bepaling te subsumeren.

Zo blijkt maar weer eens dat, met de woorden van Von Savigny gesproken, het recht niet op zichzelf bestaat, maar veeleer het leven der mensen zelf is, van een bepaalde kant bekeken.

    • Rens Pieterse