PvdA: breed draagvlak nodig

Tekst van het advies aan koningin Beatrix van PvdA-leider Kok over de vorming van een nieuw kabinet:

Majesteit,De informateurs, belast met het onderzoek naar de mogelijkheid van de vorming van een kabinet van PvdA, VVD en D66, hebben op 27 juni jl. na een intensief onderzoek vastgesteld dat thans de vorming van een dergelijk kabinet niet mogelijk is.

Tijdens deze informatie-periode bleek op veel gebieden overeenstemming mogelijk. De niet te overbruggen verschillen op sociaal-economisch en financieel terrein tussen de VVD enerzijds en PvdA en D66 anderzijds maakten de conclusie van de informateurs echter onontkoombaar.

De PvdA is van oordeel dat alle inspanningen gericht dienen te zijn op de vorming van een kabinet dat mag rekenen op de steun van een voldoende meerderheid in de Staten-Generaal.

Nederland staat voor belangrijke bestuurlijke, economische en sociale veranderingen en vernieuwingen. De noodzakelijke keuzes vragen om een breed draagvlak voor het te voeren beleid in de volksvertegenwoordiging en de samenleving. De PvdA is volop bereid aan een kabinet met zo'n draagvlak deel te nemen.

In overeenstemming met het verslag dat informateur Tjeenk Willink op 13 mei jl. aan u uitbracht en in het licht van de conclusies van de informateurs van 27 juni jl. acht de PvdA het thans gewenst de mogelijkheid te onderzoeken van een kabinet van PvdA, CDA en D66.

Ik wil u adviseren een informatie-opdracht te verstrekken om dit onderzoek binnen een zo kort mogelijke termijn af te ronden.

Met gevoelens van hoge achting, W. Kok