CDA: kabinet VVD en D66

Tekst van het advies aan koningin Beatrix van CDA-leider Brinkman over de vorming van een nieuw kabinet:

Majesteit,In het advies dat ik u namens de CDA-fractie in de Tweede Kamer op 6 mei jl. over de kabinets(in)formatie mocht uitbrengen, gaf ik u als onze opvatting weer dat het op basis van de uitslag van de verkiezingen voor de hand liggend was de twee voormalige oppositiepartijen VVD en D66 gelet op hun verkiezingswinst de gelegenheid te bieden met derden een meerderheidskabinet te vormen. Thans is uit het verslag van de informateurs Van Aardenne, Vis en De Vries gebleken dat zij zo'n kabinet te zamen met de PvdA niet kunnen vormen. Daarnaast lijkt D66 overwegende bezwaren te opperen tegen vorming van een ander meerderheidskabinet.

Vorming van een kabinet dat recht doet aan de winst die VVD en D66 bij de verkiezingen hebben behaald, ligt naar ons oordeel nog steeds voor de hand. Op 6 mei jl., liet ik u al weten dat onze fractie kabinetsverantwoordelijkheid op basis van programmatische overeenstemming met andere partijen niet ten principale uit de weg gaat. Die opvatting impliceert in de nu ontstane situatie dat wij ons beschikbaar houden voor deelname aan onderzoek naar de mogelijkheid van vorming van een kabinet dat rekening houdt met genoemde verkiezingsuitslag.

Indien D66 bereid zou blijken medewerking te verlenen aan onderzoek naar de mogelijkheid van totstandkoming van het bovenbedoelde meerderheidskabinet - uitgaande van de conclusie van de informateurs Van Aardenne, Vis en De Vries dat vorming van een zgn. paarse coalitie inderdaad niet tot de mogelijkheden behoort -, dan heeft het onze voorkeur iemand uit de kring van D66 te belasten met de desbetreffende informatie-opdracht.

Desgewenst ben ik graag bereid u dit advies nader toe te lichten.

L.C. Brinkman