Over de niet-materiële punten waren 'paarse' partijen het vrijwel eens

DEN HAAG, 28 JUNI. De onderhandelingen tussen PvdA, VVD en D66 over niet-materiële punten, zoals hervormingen in het onderwijs en het grote-stedenbeleid, verkeerden in een vergevorderd stadium. Dit bleek gisteravond na het afbreken van de coalitiegesprekken wegens sociaal-economische meningsverschillen. Hieronder volgt het, ten dele nog geheime, 'paarse' regeringsprogramma waarover in grote lijnen overeenstemming was bereikt.

'Paars' wilde 18,25 miljard bezuinigen. Dit bedrag diende te worden bezuinigd om 9 miljard aan lastenverlichting te kunnen financieren, een doorgeschoven rekening van het oude kabinet van 6 miljard te kunnen betalen, en ongeveer 3 miljard aan nieuw beleid (meer agenten, meer woningbouw, meer werkgelegenheidsprojecten) te kunnen voeren. Over de dekking van de 18,5 miljard konden de drie partijen het uiteindelijk niet eens worden.

CAO's zouden niet langer algemeen verbindend worden verklaard, en de winkelsluitingstijdenwet zou worden verruimd van 18.00 uur naar 21.00 uur. De administratieve last voor het midden- en kleinbedrijf zou worden verkleind.

Wat betreft bestuurlijke vernieuwing waren de partijen het eens over de invoering van het referendum en een studie naar het districtenstelsel. Tevens wilde 'paars' verkiezing van de wethouder buiten de gemeenteraad mogelijk maken. De fractiespecialisten waren het eens over de invoering van een algemene bestuursdienst voor de departementen.

Op onderwijsgebied zouden gemeenten de mogelijkheid moeten krijgen de bestuursvorm voor het openbaar onderwijs te bepalen en de gebouwen van scholen gaan beheren. Daarnaast zou de 'samenwerkingsschool' (een combinatie van openbaar en bijzonder onderwijs) moeten worden gestimuleerd. De roemruchte 'overschrijdingsregeling' (waarbij het bedrag dat de gemeentelijke overheid bovenop de rijksvergoeding uitgeeft aan haar openbare scholen ook aan bijzondere scholen moet worden uitgekeerd) zou moeten worden afgeschaft. 'Paars' wilde het beroepsonderwijs stimuleren.

Op het gebied van emancipatie zouden overheid en sociale partners een convenant moeten sluiten ter bevordering van buitenschoolse opvang, zorgverlofregelingen, en kinderopvang.

De euthanasie-wetgeving zou niet worden aangepast, wel na een jaar worden geëvalueerd. Het formulier dat artsen moeten invullen om na euthanasie aan strafvervolging te ontkomen, zou wellicht worden verduidelijkt met het oog op de positie van wilsonbekwamen.

De grote steden zouden meer gelegenheid krijgen een eigen beleid te voeren en daarvoor extra middelen krijgen.

Om de veiligheid in de steden te vergroten wilde 'paars' ongeveer 5.000 politiemensen extra inzetten, tezamen met 2.000 surveillanten. De vice-fractievoorzitters waren het eens over de aanstelling van een aparte bewindsman voor politiezaken die de politie-staven van Justitie en Binnenlandse Zaken zou moeten integreren.

Het bestaande asielbeleid diende te worden uitgevoerd.

Bezuinigingen van 300 miljoen op stads- en streekvervoer zouden worden teruggedraaid.

De omroeporganisaties zouden niet voor 10 jaar, zoals nu in de wet is vastgelegd, maar slechts voor 5 jaar een omroepconcessie ontvangen.

Aanleg van de Betuwelijn zou worden uitgesteld. Naar Amerikaanse voorbeeld zouden grote hoorzittingen met medewerking van onderzoekbureaus worden gehouden naar de wenselijkheid van dit soort projecten.