Kok: 'Er is zo lang en intensief gepraat dat het ook echt mislukt is'

PvdA-leider Kok zei gisteren over het mislukken van de paarse coalitie het volgende:

“Dit zijn dagen waarin wij een indrukwekkende successenreeks opbouwen: Korfoe, Nederland-België en nu paars. Er gaat veel kleur verloren deze dagen. Maar Oranje krijgt toch een herkansing.

Ik denk dat iedereen die dicht bij het proces betrokken is geweest ook heeft kunnen zien dat het in de atmosfeer tussen de drie paarse fracties en ook op inhoudelijk terrein goede vooruitgang wordt geboekt. (...)

Dat gold voor het financieel-sociaal-economisch terrein en het gold ook voor een groot aantal onderwerpen daarnaast. U hebt ook gezien in de bevindingen van de informateurs dat er op terreinen buiten financieel-sociaal-economisch kader veel duidelijke vorderingen zijn gemaakt en dat eigenlijk op geen van die terreinen een obstakel was van onoverkomelijke struikelblokken.

Een belangrijk moment is midden vorige week bereikt toen wij hebben gezegd schoon schip te maken op die financieel-sociaal-economische onderwerpen en tegelijkertijd een belangrijk beleidspakket op te stellen wat dus kan worden ingezet richting Centraal Planbureau. Die pakketten zijn natuurlijk geen doel op zichzelf. Ook dat kneden, knutselen, boetseren aan de pakketten stond allemaal in functie van het realiseren van doelstellingen. Ik som ze op: versterking van de economie (..) en als onderdeel daarvan fikse verbeteringen van de werkgelegenheid. De eerste prioriteit was participatie. Dat vraagt om stevige maatregelen. Het beleidspakket dat vorige week is opgesteld is zeer omvangrijk, zowel op de Rijksbegroting als in de sociale zekerheid.

Toen wij gisteren kennis namen van de uitkomsten van de CPB-berekeningen hebben wij op de eerste plaats gekeken naar de vraag: wat leveren die nu op voor de werkgelegenheid en voor de inkomensverhoudingen. Het bleek zo te zijn dat het schot van het CPB deze keer voldoende dicht bij de roos was om te zeggen: dat is een goede basis om te proberen de komende dagen de zaak af te ronden. Desondanks heb ik tegen de informateurs en de collega-onderhandelaars gezegd: wij moeten in dat inkomensbeeld dat daar ligt in de doorrekening CPB nog wel een paar correcties aanbrengen. Ik had het eindbeeld van de koopkracht niet als zodanig aanvaard maar het bood voldoende aanknopingspunten om te kunnen verwachten dat wij daar uit zouden komen. (...)

De VVD heeft nieuwe verlangens op tafel gelegd. Eerste onderdeel was de niet nader gespecificeerde ombuiging in de komende jaren tot stand te brengen op de Rijksbegroting. (...) De VVD zegt: 'laten wij dan proberen dat elders te vinden in de sociale zekerheid'. Bijvoorbeeld door volledig te ontkoppelen. Het geld wat daardoor vrijkomt, kun je niet gebruiken voor flankerend inkomensbeleid, maar dat moet je dan gebruiken voor het dekken van het gat op de rijksbegroting. Dat betekent dat de mensen met sociale uitkeringen de nieuwe minister van financiën gaan subsidiëren. Die mensen krijgen dus vier jaar lang nul. (...)

Dat heeft ertoe geleid dat ik met spijt, ik zeg dat echt heel luid, recht uit mijn hart, heb moeten constateren dat die investering van zeven weken is mislukt. Er is ook zo lang en intensief over gepraat dat de conclusie dat het echt ook mislukt is niet voor amendering in aanmerking komt. Ik denk dat ook de heer Bolkestein dat inziet en dat dit paarse avontuur is mislukt.''