Streep door veel extra betalingen aan politietop

ROTTERDAM, 23 JUNI. Korpschefs en andere leidinggevende politiemensen hebben voortaan alleen onder strenge voorwaarden recht op bijzondere bonusvergoedingen bovenop hun reguliere salaris. Het gebruik van dienstauto's wordt aan banden gelegd. Sommige specifieke betalingen, zoals de vergoeding van overwerk, worden geschrapt.

Dit blijkt uit een vertrouwelijke brief die de voorzitter van het beraad van korpsbeheerders, de Nijmeegse burgemeester E.M. d'Hondt, gisteren heeft gestuurd aan de beheerders (burgemeesters) van de politiekorpsen. d'Hondt stelt in de brief een “gemeenschappelijke gedragslijn” voor die beoogt een einde te maken aan “uitzonderingsposities voor leidinggevenden”. Hij verwijst naar “de voorbeeldfunctie van het topkader” bij de politie.

Eerder dit jaar bleek dat sommige politiechefs maandelijks voor enkele duizenden guldens netto aan toelagen en vergoedingen ontvangen boven hun reguliere salaris, dat varieert van 12.500 tot 13.969 gulden bruto per maand. Nadat de Apeldoornse hoofdcommissaris J.W. Bakker hierdoor werd gedwongen te vertrekken (hij kreeg per maand 4.000 gulden netto 'bonus'), stelde het beraad van korpsbeheerders een commissie in die regels moest ontwerpen om het stelsel van bijzondere betalingen te saneren. Deze commissie, onder leiding van Groningens burgemeester drs. H.G. Ouwerkerk, heeft de nu gereedgekomen gedragslijn ontworpen. “Dit is er een uiting van dat de burgemeesters wel degelijk leiding geven aan de politie”, aldus Ouwerkerk in een toelichting.

De gedragslijn maakt het volgens de brief mogelijk eerder gedane toezeggingen voor extra toelagen, uitkeringen en vergoedingen terug te draaien. “Juridisch is dit zeer wel mogelijk”, schrijft d'Hondt. Mocht dit tot een te forse verlaging van inkomsten voor politiechefs leiden, dan kan volgens D'Hondt een “afbouwregeling” worden getroffen.

Pag.7: Toelagen afgeschaft

Van de tien bijzondere bonusregelingen die bestaan voor leidinggevende politiefunctionarissen worden er twee hoe dan ook afgeschaft. Dit betreft de overwerkvergoeding en de zogeheten “reorganisatietoelage” - een beloning voor extra inspanningen bij de recente reorganisatie van de politie. Op deze toelagen kunnen de politiechefs “geen recht” meer laten gelden, ook niet met terugwerkende kracht, aldus de gedragslijn.

Van de overige acht regelingen worden er zeven aangepast en in veel gevallen tot een minimum teruggebracht. Zo wordt het gebruik van een dienstauto alleen nog toegestaan als korpschefs “langere afstanden” moeten afleggen, op voorwaarde dat ze voortaan “een eigen bijdrage” betalen voor privégebruik. Korpschefs en andere leidinggevenden die hun dienstauto alleen “sporadisch” en over “kleine afstanden” gebruiken, moeten de auto inleveren.

De “representatietoelage” wordt in de toekomst meestal nog slechts op basis van declaraties vergoed. Nu ontvangen veel politiechefs een vast bedrag, bedoeld voor extra kleding, vervoer, fooien, ontvangsten en cadeaus. Ook de “inconveniëntentoelage”, die de meeste chefs nu eveneens ontvangen, wordt ter discussie gesteld. “De toepassing roept de vraag op of zij terecht is”, aldus de gedragslijn, omdat van politiemensen in de leiding verwacht wordt dat ze buiten werktijd “inspanningen verrichten zonder dat daar direct een extra toelage tegenover staat”. Hetzelfde geldt voor de “pikettoelage”, bedoeld voor bereikbaarheid buiten werktijd.

Speciale toelagen en uitkeringen voor het vervullen van bijzondere posities worden eveneens afgebouwd. Zij kunnen alleen worden uitbetaald in geval van “fricties” op de arbeidsmarkt. Ook de toelage voor het tijdelijk waarnemen van hogere functies wordt ingeperkt.

De gedragslijn geldt voor politiefunctionarissen vanaf schaal 15, dit zijn commissarissen en hoofdcommissarissen. Volgens Ouwerkerk zijn de vele bonusregelingen een uiting van de grote invloed van vakbonden bij de politie. “De indruk moet niet bestaan dat alle mensen in hogere functies bij de politie feestvierders zijn. Maar er zijn politiemensen geweest die in de gelegenheid waren hun eigen kerstboom op te tuigen. Daar maken we nu een einde aan”, aldus Ouwerkerk.

    • Tom-Jan Meeus