Kiezen voor België om het vakkenpakket en de discipline

Gemiddeld zitten ongeveer 1500 Nederlandse leerlingen op Belgische scholen voor voortgezet onderwijs. Voor de helft gaat het om kinderen van permanent in België woonachtige Nederlandse ouders en voor de andere helft om uit Noord-Brabant op en neer reizende leerlingen. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft dit aan het licht gebracht.

De pendelende leerling uit Nederland neemt voor 80 procent deel aan Belgisch beroepsonderwijs. Dat is sterk gericht op ambachtelijke en beroepsmatige vaardigheden. Dit spreekt Noordbrabantse leerlingen meer aan dan de algemeen theoretische gerichtheid van het Nederlandse bestel.

Vooral het duidelijke vakkenpakket in het voortgezet onderwijs in België is voor Nederlandse ouders een belangrijk motief om voor onderwijs over de grens te kiezen. Daarnaast hechten ouders van uit Nederland afkomstige leerlingen sterk aan de bestaande discipline in het Belgische onderwijssysteem en aan de studiebegeleiding. Het in Nederland geheven schoolgeld is geen reden voor de dagelijkse trek.

De uit Nederland afkomstige leerlingen blijken op Belgische scholen geen kennisachterstand te bezitten. In de praktijk weten ze zich snel aan het nieuwe onderwijsregime aan te passen.

Tot nu toe ontbraken concrete gegevens op dit gebied. Bij het provinciebestuur van Noord-Brabant was - mede naar aanleiding van de veronderstelde grote aantallen in de lokale pers - de behoefte ontstaan inzicht te hebben in de werkelijke omvang en aard van de leerlingenstromen naar het buitenland, in het bijzonder voor het voortgezet onderwijs. Bij het opzetten van grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten kan met de nu beschikbare cijfers rekening worden gehouden.