Werkgevers manen EU-lidstaten aan vooravond van top

BRUSSEL, 21 JUNI. De Europese werkgevers waarschuwen de lidstaten van de Europese Unie om niet te talmen bij het nemen van structurele maatregelen om het concurrentievermogen van het bedrijfsleven te verbeteren, ook nu de conjunctuur weer aantrekt.

De overheden moeten zich vooral richten op de vermindering van hun schuldenlast, het soepeler laten functioneren van de arbeidsmarkt en op het stimuleren van de groei van het midden- en kleinbedrijf.

De Europese overkoepelende werkgeversorganisatie UNICE schrijft dit in een rapport, aan de vooravond van de Europese top van regeringsleiders, eind deze week op het Griekse eiland Korfoe. Op die bijeenkomst zal onder meer aandacht worden besteed aan de uitvoering van het Witboek over econonomische groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid, dat afgelopen december in Brussel werd aangenomen. Ingrijpende besluiten worden niet verwacht.

UNICE vindt ook dat de regeringen voort moeten gaan op het pad van deregulering en van privatisering. De werkgevers noemen daarbij onder andere de postdiensten, telecommunicatie, de energievoorziening en transport, evenals bijvoorbeeld financiële dienstverlening die nu nog in overheidshanden is.

De analyse en de aanbevelingen van de werkgevers zijn grotendeels in lijn met de inhoud van het Witboek. UNICE pleit ervoor dat de totale overheidsuitgaven, uitgedrukt in percentage van het bruto nationaal produkt, drastisch worden gereduceerd. Binnen het totaal van de overheidsuitgaven moet het aandeel van de investeringen toenemen.De top op Korfoe komt op een moment dat er duidelijk tekenen zijn dat de recessie in de EU voorbij is en dat de economie weer aantrekt. Maar woordvoerders van UNICE wezen gisteren op het gevaar dat daardoor de neiging kan ontstaan harde en broodnodige ingrepen achterwege te laten. De concurrentie-achterstand die Europa heeft opgelopen ten opzichte van de rest van de wereld, en het achterblijven van de banengroei hebben structurele oorzaken. Daarvoor zijn dan ook structurele saneringen noodzakelijk, maar een conjuncturele opleving zou de politiek wil daartoe wel eens kunnen doen afnemen, zo wordt gevreesd.

UNICE is tegenstander van invoeringen van nieuwe belastingen op Europees niveau, zoals de CO2-heffing. De uitdaging is volgens de werkgevers om te besparen in de uitgaven van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg, en niet om via allerlei omwegen nieuwe inkomsten te zoeken die de bedrijven met bijkomende lasten opzadelt. UNICE pleit voor hervormingen in de pensioenstelsels (door een scheiding aan te brengen tussen 'basis-pensioen' en aanvullende pensioenuitkeringen) en in de gezondheidszorg, onder andere door de introduktie van een zeker 'marktmechanisme'. Ook stelt UNICE dat werkloosheidsuitkeringen en sociale uitkeringen veel efficiënter moeten worden besteed.