Raad van State: geluidsnorm bij RW58 te hoog

BREDA, 20 JUNI. De Raad van State heeft opnieuw een besluit van het ministerie van VROM vernietigd over geluidwerende maatregelen langs de rijksweg 58 in de Brabantse gemeente Nieuw Ginneken bij Breda.

Volgens de afdeling rechtspraak van de Raad van State gaat het ministerie ten onrechte uit van een geluidsnorm van 55 decibel. Twee jaar geleden oordeelde de Raad ook al dat VROM een te hoge geluidsbelasting langs de RW58 toestond. Volgens de Raad diende VROM zich te houden aan de belofte, gedaan bij aanleg van de weg in 1989, dat die belasting niet hoger zou zijn dan 50 decibel.

Ruim een jaar na deze uitspraak kwam het ministerie met een nieuw besluit. Uitgangspunt was een artikel uit de Wet Geluidhinder, dat bij de aanleg van nieuwe snelwegen een extra belasting van 5 decibel toeliet in de verwachting dat het wegverkeer stiller zou worden. Voor rijksweg 58 zou die norm dan uitkomen op 55. Inmiddels is dit artikel achterhaald. Het verkeer wordt niet stiller. In een later artikel (uit 1990) bepaalde de wetgever dat hoogstens een extra belasting van 3 decibel toelaatbaar is. Volgens de Raad van State moet VROM uitgaan van die nieuwe bepaling.

Het nieuwe stuk rijksweg dat het verkeer van en naar Antwerpen rond Breda leidt is al vijf jaar open. Een groep bewoners uit Nieuw Ginneken protesteerde begin jaren tachtig zonder succes tegen de tracékeuze voor deze weg, die door drie natuurgebieden loopt. Rijkswaterstaat besteedde 20 miljoen extra aan een verdieping van de weg, om het verkeer aan het zicht te onttrekken. Die opzet slaagde maar ten dele. Vrachtwagens zijn nog duidelijk waar te nemen. De afgegraven grond werd niet gebruikt voor geluidswallen, zoals gemeente en bewoners hadden gevraagd. Omwonenden voeren nu al vier jaar actie tegen de geluidsoverlast van de weg die op dit moment 60 decibel bedraagt.

Na de vorige uitspraak van de Raad had de gemeente Nieuw Ginneken, op verzoek van het ministerie, een ontwerp gemaakt voor extra geluidwerende voorzieningen die ongeveer een miljoen gulden zouden kosten. In het besluit van VROM zijn deze voorstellen ten onrechte genegeerd, aldus de Raad van State. De Raad wil dat het ministerie binnen drie maanden reageert.

De burgemeester van Nieuw Ginneken, P. van der Velden, is blij met de uitspraak: “Maar het is wel treurig dat een kleine gemeente bijna permanent op visite moet bij de Raad van State om het ministerie zijn beloftes te laten nakomen.”