Politie heeft nog moeite met handhaving van milieuregelgeving

AMSTERDAM, 15 JUNI. “De politie ziet handhaving van de milieuregelgeving nog niet echt als haar taak”. Tot die conclusie komt R. Schipper, woordvoerder van het onderzoeksbureau Andersson, Elffers, Felix bv (AEF).

AEF heeft in opdracht van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken onderzoek gedaan naar de opbouw en positie van de politie-milieutaak.Vandaag is het rapport 'Politie en milieu' uitgebracht.

Weliswaar staat handhaving van de milieuregelgeving hoog genoteerd in het formele beleid van de politiekorpsen, het is volgens Schipper “nog niet geïnternaliseerd door de korpsen”. Het onderzoeksbureau constateert in haar rapport dat er grote onderlinge verschillen zijn tussen de politiekorpsen. “In meerdere regio's is men nog niet toegekomen aan handhavingsactiviteiten, ondanks prioriteit in beleid en inbedding in de formatie, moeizaam tot uitvoering te komen.” Dit is een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek naar de vraag in hoeverre er in de afgelopen vier jaar uitvoering is gegeven aan de politiemilieutaak.

Voor het van de grond krijgen van de milieutaken bij de politie kozen de bewindslieden van de politieministeries in 1991 voor een projectmatigeaanpak gedurende een periode tot en met 1994. Om die betrekkelijk nieuwetaken goed op gang te brengen werd extra geld - oplopendtot een bedrag van zestig miljoen gulden in 1994 - aan de politiekorpsen terbeschikking gesteld. De korpsen droegen eenzelfde bedrag bij uit huneigen budget.

De projectplannen die de politiekorpsen in de afgelopen vier jaar hebbeningediend, waren vooral gericht op de opbouw en inrichting van de handhavingsorganisatie. Het extra geld werd in belangrijke mate besteed aan mensen en middelen en het op peil brengen van kennis. Zo zijn er ongeveer vijfhonderd politiemensen - 1,3 procent van de totale sterkte - specifiek belast met de handhaving van milieuwetten.

De onderzoekers raden aan de huidige resultaten van de intensivering van politiele handhavingstaken op het dit terrein van de milieuwetgeving te consolideren en uit te bouwen. Volgens AEF is een goede handhaving van de milieuregelgeving zonder de actieve deelname van de politie niet denkbaar. De bewindslieden van justitie en binnenlandse zaken zullen zo snel mogelijkbesluiten op welke wijze het politiemilieubeleid gestalte dient te krijgen.