Volksgezondheid probleem; Kok: volgende week beslissing 'paarse' coalitie

DEN HAAG, 9 JUNI. PvdA-leider Kok gaat er vanuit dat begin volgende week definitief de beslissing zal vallen of de 'paarse' coalitie er al of niet komt.

Hij zei dit vanmiddag in de pauze tussen de besprekingen met zijn collega's van VVD en D66.

Na het weekeinde moeten de hoofdlijnen bekend zijn van wat de partijen willen op sociaal economische terrein. Ook moet dan duidelijk zijn of PvdA, VVD en D66 het eens kunnen worden over de toekomst van de volksgezondheid. De dagen daarna kunnen vervolgens besteed worden aan het opstellen van een ontwerp-regeerakkoord. Volgens Kok is de tijd aangebroken helderheid te verschaffen. De PvdA-leider erkende dat zowel binnen de onderhandelingskamer als erbuiten langzamerhand sprake is van toenemend ongeduld over de vorderingen die de gesprekspartners maken.

CDA-fractievoorzitter Brinkman zei vanmorgen in het dagblad De Telegraaf dat “een zekere duiding” over het verloop van de formatiebesprekingen gewenst is. Hij betitelde de onderhandelingen als “ontspannen en tegelijkertijd nietszeggend”.

De drie fractieleiders hebben vanmorgen gesproken over de voorgenomen grote infra-structurele werken zoals de uitbreiding van Schiphol, de aanleg van de Hoge Snelheidslijn en de Betuwelijn. Wat deze laatste goederenspoorlijn betreft, zei Kok vanmiddag dat niet alleen gesproken wordt over eventuele aanpassingen maar ook de lijn zelf ter discussie staat. Aanpassingen maken de spoorlijn duurder wat weer van invloed is op de rentabiliteit. VVD en D66 hebben allebei hun reserves over de aanleg van de lijn waartoe het huidige kabinet gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer eerder dit jaar heeft besloten.

Gisteren is op het terrein van de Volksgezondheid geen overeenstemming bereikt tussen PvdA en VVD. De kosten van de gezondheidszorg zijn vorig jaar voor het eerst de 50 miljard gulden gepasseerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte dit vanochtend bekend. Met een stijging van 4,2 procent kwamen de kosten in 1993 uit op 50,2 miljard. De stijging is weliswaar geringer dan vorig jaar, maar ligt aanzienlijk boven de economische groei. Gezondheidszorg wordt relatief dus steeds duurder.

De naar verhouding grootste kostenstijging (8,8 procent) deed zich voor bij medicijnen en hulpmiddelen. Verder waren er stijgingen bij de inrichtingen voor geestelijk gehandicapten, ziekenhuizen en vooral bij de zogenoemde extramurale gezondheidszorg (thuiszorg, gezinsverzorging en dergelijke). Daarentegen zijn de kosten van specialisten gedaald, vooral dank zij de verlaging van de tarieven. Huisartsen (3,6 procent) en tandartsen (3 procent) werden wel duurder.