PvdA mag premier leveren; VVD wil vijf ministers in paars kabinet

DEN HAAG, 7 JUNI. VVD-leider Bolkestein vindt het voor de handliggend dat PvdA en VVD in een paars kabinet ieder vijf en D66 vier ministerposten krijgen. Inmiddels hebben de drie partijen een akkoord bereikt over het scheppen van banen voor de laagstbetaalden.

Bolkestein loopt met zijn uitspraak, die hij gisteravond op een verkiezingsbijeenkomst in Hoofddorp deed, vooruit op een spoedig paars regeerakkoord. Gisterochtend had hij al verklaard dat PvdA-fractievoorzitter Kok de meest waarschijnlijk persoon is om premier te worden van het nieuwe kabinet.

Woordvoerders van PvdA en D66 wilden vanochtend niet reageren op de uitlatingen van Bolkestein. Volgens D66 is de verdeling van ministersposten “niet aan de orde”. De PvdA vindt zo'n verdeling “prematuur”.

Bolkesteins optimisme werd gisteren wel gedeeld door Kok die zei ervan uit te gaan dat over “pakweg twee weken” een concept-regeerakkoord op hoofdlijnen aan de drie betrokken paarse fracties kan worden voorgelegd. Naar verluidt zijn de vice-fractievoorzitters Wallage (PvdA), Dijkstal (VVD) en Wolffensperger (D66) bezig met het opstellen van een ontwerp-regeerakkoord voor een paarse coalitie.

De onderhandelaars hebben een akkoord bereikt over een plan om banen te scheppen door middel van lastenverlichting voor werkgevers. Werkgevers worden vrijgesteld van het betalen van sociale premies over de lonen tot aan het niveau van het minimumloon. Over de lonen die 15 à 20 procent daarboven liggen, krijgen ze een korting op de premies. Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau zou dit 100.000 à 120.000 banen opleveren.

Met deze lastenverlichting is 4,1 miljard gulden gemoeid, bijna de helft van de negen miljard die de drie partijen hiervoor hadden uitgetrokken. Ze zijn het ook eens over een lastenverlichting van een half miljard voor het midden- en kleinbedrijf. De rest willen ze besteden aan een lastenverlichting voor burgers, bijvoorbeeld door het tarief voor de loon- en inkomstenbelasting in de eerste schijf te verlagen.

Het akkoord van PvdA, VVD en D66 betekent een drastische uitbreiding van de zogenoemde Wet Vermeend-Moor. Op grond van deze wet kunnen werkgevers nu al gedurende maximaal vier jaar worden vrijgesteld van het betalen van premies als ze iemand in dienst nemen die ten minste twee jaar werkloos is. Het huidige kabinet heeft de Tweede Kamer dit jaar voorgesteld deze periode tot zes maanden te bekorten. Waarschijnlijk neemt de Kamer dit voorstel nog deze maand in behandeling. PvdA, VVD en D66 willen nu een stuk verder gaan: voor de vrijstelling van de premies geldt niet meer de voorwaarde dat de werknemer werkloos moet zijn geweest en evenmin is zij aan een termijn gebonden.