Kleine luchtvaart (1)

In een onlangs in NRC Handelsblad (21 mei) verschenen artikel betoogt de historica Lotte van de Pol dat de kleine luchtvaart 'simpelweg geheel verboden' zou moeten worden.

Als luchtvaarteconoom, momenteel betrokken bij een uitgebreide studie naar de kleine luchtvaart in Nederland, wil ik trachten enige vooroordelen over de kleine luchtvaart de wereld uit te helpen. De kleine luchtvaart is met de 850.000 vliegtuigbewegingen de grootste gebruiker van alle Nederlandse luchtvaartterreinen, met uitzondering van Schiphol. De inkomsten die daarmee direct gegenereerd worden (12-15 miljoen gulden) dragen bij aan de exploitatie-resultaten en verlagen daarmee de financiële bijdrage die gevraagd wordt van de samenleving. Circa 80 procent van de bewegingen wordt gemaakt in het kader van commerciële of semi-commerciële activiteiten zoals les- en oefenvluchten, bedrijfsvluchten (waaronder niet alleen sleepvluchten, maar ook fotovluchten) en overheidsvluchten (politie, militair etcetera). Met deze kleine luchtvaartactiviteiten is werkgelegenheid verbonden op of rondom luchthavens.

Verder is recreatie een essentieel onderdeel van de welvaart die wij als burgers ervaren. Dit geldt ook voor de vrije-tijdsbesteding van privévliegers, zodat de typering van de kleine luchtvaart als van 'geen maatschappelijk nut' mij ook uit dit oogpunt onhoudbaar lijkt. Uiteraard kan het zinvol zijn (en dat gebeurt ook) zodanige regels te stellen dat de belasting voor derden tot een minimum wordt beperkt. Zo is vliegen boven natuur- en stiltegebieden zoals de Waddenzee voor de kleine luchtvaart verboden, hetgeen eveneens geldt voor bebouwde kom gelegen in aanvlieggebieden rondom luchthavens. Overigens kent het Nederlandse luchtruim zoveel restricties, dat ons land het kleinste aantal vliegers heeft per hoofd van de bevolking in vergelijking met landen als België, Engeland, Duitsland en Frankrijk. Het door Van de Pol gesignaleerde feit dat het bij de kleine luchtvaart om een 'handjevol mensen' gaat, wordt dus ook door de talloze beperkingen en regels in de hand gewerkt.

    • Drs. D.H. van der Laan