'Paarse' partijen nog oneens over bezuiniging

DEN HAAG, 3 JUNI. De fractievoorzitters Kok (PvdA), Bolkestein (VVD) en Van Mierlo, die onderhandelen over een 'paars' kabinet, zijn verdeeld over de totale omvang van de ombuigingen en over de vraag hoe die bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden.

Wel werd gisteren duidelijk dat de koopkracht van mensen met een minimum-inkomen zoveel mogelijk zal worden beschermd. Als de koppeling van de uitkeringen aan de lonen in de marktsector niet mogelijk is, dan zal via een specifieke lastenverlichting toch worden gestreefd naar koopkrachtreparatie voor deze inkomensgroepen, zei Kok gistermiddag. Hij waarschuwde Bolkestein dat de onderhandelingen zullen mislukken als de koopkracht van de laagste inkomens onvoldoende wordt beschermd.

Met name Van Mierlo liet zich gistermiddag optimistisch uit over een snel akkoord over de financiële en sociaal-economische hoofdlijnen van een paars regeerakkoord. Hij suggereerde dat de drie informateurs Van Aardenne, Vis en De Vries daarover mogelijk al begin volgende week uitsluitsel zouden kunnen geven. Ook Kok zei te verwachten dat de drie partijen op grond van een dergelijk hoofdlijnen-akkoord al zeer spoedig kunnen zeggen: “We durven het aan”. De woordvoerder van de informateurs temperde dit optimisme later echter en voorspelde dat dat op z'n vroegst het eind van de volgende week het geval zal zijn. Overigens onderstreepten ook de fractievoorzitters dat de kans op mislukking nooit moet worden uitgesloten.

De aanleg van de Betuwelijn wordt naar de wens van D66 en de VVD waarschijnlijk enige tijd uitgesteld om na te gaan in hoeverre het mogelijk is deze spoorlijn milieuvriendelijker (en dus duurder) aan te leggen. Over de invoering van een energieheffing bestaat op dit moment nog grote onduidelijkheid. Onduidelijk zijn ook de mogelijke extra kosten van het asielbeleid. Het liberale Kamerlid Dijkstal zei vanochtend dat de VVD in het regeerakkoord wil opnemen dat alle wetgeving die in de vorige periode is aangenomen, ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.