Ruzie over uitvoering sociale verzekeringen

DEN HAAG, 2 JUNI. Tussen de Sociaal-Economische Raad en de onderhandelaars bij de kabinetsformatie is verschil van mening gerezen over de uitvoering van de werknemersverzekeringen. De SER wil unaniem dat de uitvoering van de WAO, WW en Ziektewet nationaal per bedrijfstak geregeld wordt. PvdA, VVD en D66 kiezen voor regionale besturen waar sociale partners en gemeenten in vertegenwoordigd zijn. Deze regionale besturen laten de verstrekking van uitkeringen over aan onafhankelijke commercieel opererende administratiekantoren.

De informateurs hebben de beschikking over het ontwerp-advies van de SER, dat op 17 juni in een plenaire vergadering wordt vastgesteld. Het ontwerp-advies is verdeeld waar het gaat om het het aanbrengen van financiële prikkels in de uitvoering, maar is unaniem waar het gaat over de structuur van de uitvoering. De werkgevers zijn tegenstander van een regionale sturing volgens het model dat nu bij de arbeidsvoorziening van toepassing is. De werkgevers vinden de door de paarse partijen voorgestane bestuursvorm “te collectivistisch”.

Het is voor de werkgevers en de kroonleden geen uitgemaakte zaak dat het regionale model, zoals dat nu bij de arbeidsvoorziening wordt gehanteerd, ook goed werkt. Volgend jaar heeft een evaluatie van deze bestuursvorm plaats, waar werkgevers, werknemers en gemeenten gezamenlijk op regionaal niveau de bemiddeling van werklozen regelen. Vice-voorzitter A.J. de Geus van het CNV zegt desgevraagd “geen heil van nieuwe onafhankelijke regionale besturen” te verwachten en “sectorale aansturing te verkiezen boven regionale aansturing van de uitvoering”.

Ook de FNV houdt vast aan uitvoering door de bestaande bedrijfsverenigingen. Volgens de onderhandelende politici bij de formatie is de SER echter “te laat” met zijn advies. Het besluit om de uitvoering van de sociale verzekeringen weg te halen bij de bedrijfsverenigingen staat volgens PvdA, VVD en D66 vast.

Hoewel de centrale vertegenwoordigers van de vakbeweging een regionale uitvoering afwijzen, is het werknemerskamp niet helemaal gesloten. Met de Industriebond FNV bijvoorbeeld valt er best te praten over het idee van PvdA, VVD en D66. Sociale zekerheidsdeskundige H. Peperkamp van deze bond zegt desgevraagd dat zijn bond “geen kilo verantwoordelijkheid hoeft voor een ons zeggenschap”. “De hoogte en duur van de uitkeringen wordt in Den Haag bepaald,” zegt Peperkamp. “Dan hoeven wij voor de uitvoering daarvan toch geen bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen.”