PvdA, VVD en D66: lasten 9 miljard lager

DEN HAAG, 2 JUNI. PvdA, VVD en D66 praten over een lastenverlichting van negen miljard gulden in de komende kabinetsperiode. De fractiespecialisten van de partijen die onderhandelen over de paarse coalitie hebben hierover vanmiddag unanieme voorstellen gedaan aan de informateurs.

Het zogeheten A-team van fractiespecialisten heeft het rapport ingeleverd bij de informateurs Van Aardenne, De Vries en Vis. De fractiespecialisten hebben voor negen miljard gulden voorstellen gedaan om de lasten te verlichten om zo de werkgelegenheid te bevorderen; dit bedrag komt bovenop de lastenverlichting van vijf miljard gulden waartoe het huidige kabinet recent heeft besloten. Van het pakket van negen miljard gulden wordt de helft besteed aan het scheppen van laagbetaalde banen door het verlagen van de werkgeverslasten.

Over de andere 4,5 miljard gulden doen de specialisten een aantal voorstellen - onder meer het verlagen van het tarief in de eerste belastingschijf en het verlagen van de ziekenfondspremie - zonder een voorkeur uit te spreken. “Pas in de laatste fase worden knopen doorgehakt, wanneer ook de inkomensverdeling aan de orde komt”, zegt D66-afgevaardigde Tommel. Samen met zijn partijgenoot Ybema zit hij met Melkert en Wallage (PvdA), Linschoten en Dijkstal (VVD) in het A-team. De fractiespecialisten bereiden de gesprekken van hun fractievoorzitters voor. “We sluiten helaas geen akkoorden”, zegt Tommel.

De drie informateurs hebben vanmorgen de koningin uitvoerig ingelicht omtrent de voortgang van hun werkzaamheden. Zij willen de onderhandelingen over een paars kabinet volgende week voortzetten met de bespreking van een regeerakkoord op hoofdlijnen.

Ze hebben daarover gisteren afspraken gemaakt met de fractieleiders Kok (PvdA), Bolkestein (VVD) en Van Mierlo (D66). De informateurs zullen dit weekeinde geen 'tussenbalans' aan de koningin uitbrengen, zoals ze eerst van plan waren. Overigens sprak Bolkestein gistermiddag tegen dat hij ervan overtuigd zou zijn dat er eind deze maand een regeerakkoord ligt. Wel is hij “optimistisch” en “hoopvol”.

De fractieleiders toonden zich na hun gespreksronde van gisteren positief. Aan de omvang van de bezuinigingen bij het rijk en in sociale zekerheid hebben de partijen zich nog niet gebonden. De liberalen willen fors bezuinigen op de uitkeringen om geld vrij te maken voor het stimuleren van de werkgelegenheid. Zij bepleiten een ministelsel waarbij alle nieuwe uitkeringen (behalve de AOW) worden verlaagd tot 60 procent. De PvdA heeft daarentegen in haar programma staan dat de uitkeringen zoveel mogelijk gekoppeld blijven aan de lonen in de marktsector. Volgens PvdA-bronnen is het ministelsel in de onderhandelingen van tafel, maar dit wordt in VVD-kring ontkend.