Lonen en produktie; Loonkosten voor eenzelde produktiehoeveelheid, gezien vanuit de Verenigde Staten

Grafiek: Tijdens de Frans-Duitse top in Mulhouse zijn deze week voorstellen gedaan voor ingrijpende deregulering van de arbeidsmarkt. Een commissie van deskundigen, voorgezeten door de Duitse staatssecretaris van economische zaken Eekhoff, heeft onder meer voorgesteld lonen te koppelen aan produktiviteit.

De 'loonproduktiviteit', het resultaat van arbeidskosten en arbeidsproduktiviteit, moet volgens de commissie het uitgangspunt worden van alle salarisonderhandelingen.

Het Institut der deutschen Wirtschaft heeft onlangs berekend in hoeverre die loonproduktiviteit internationaal uiteenloopt. Zelfs binnen de Europese Unie blijken de verschillen aanzienlijk. Duitsland biedt de hoogste lonen per geleverde produktie: bijna het dubbele van Griekenland, dat het minst betaalt. Japan en de Verenigde Staten zitten beide tussen de Europese uitersten in.

Overigens is het geen noodzaak om de loonproduktiviteit in alle Europese landen op hetzelfde niveau te brengen. Een aantal landen heeft immers een gunstige geografische ligging of lagere kapitaallasten, waardoor de totale produktiekosten beperkt blijven.

    • Roald van der Linde