A73 wordt langs oostelijke oever Maas aangelegd

ROERMOND, 29 APRIL. De rijksweg A73 (Maasbracht-Nijmegen) zal in Midden-Limburg over de oostelijke oever van de Maas lopen.

Dit heeft het kabinet gisteren besloten. De kosten van deze nieuwe weg en van het oplossen van knelpunten op de westoever, waar de gevaarlijke 'Napoleonsbaan' nu nog diverse dorpskernen doorsnijdt, worden in totaal op 925 miljoen gulden geraamd. Het zuidelijke deel van de lang verwachte nieuwe verbinding tussen Maasbracht en Venlo wordt eerst als tweebaans autoweg aangelegd en zal na de voltooiing in 2004 worden omgebouwd tot een vierbaans autosnelweg. Voor de eerste fase van de aanleg is 415 miljoen gereserveerd. Daarbij komt nog eens 50 miljoen gulden voor maatregelen die het verlies aan bos- en natuurgebied moeten compenseren.

Met het besluit worden toezeggingen van minister Maij-Weggen aan de provincie Limburg gestand gedaan. Gedeputeerde Staten van Limburg is blij dat de beslissing eindelijk is genomen en dat voorkomen is dat de weg pas na 2000 zou worden aangelegd. De voorstanders van het westelijke tracé zijn boos omdat de minister de weg ten koste van grote ecologische belangen op de oostelijke oever wil laten aanleggen. De voorstanders van het oostelijk tracé voelen zich afgescheept voelen met een tweebaansweg. “Dit betekent dat het Middenlimburgse bedrijfsleven zich zeker tot 2010 over een veredeld fietspad moet wringen, zei secretaris ir. E. Driessen van het ondernemerscomité A73, nú of nooit. Het comité trekt de steun van één miljoen gulden terug, die ondernemers hadden toegezegd als bijdrage in de voorfinanciering om de aanleg te bespoedigen.

De talrijke tegenstanders van het nu gekozen oostelijk tracé hebben de afgelopen jaren gewezen op de grote schade voor het woon- en leefklimaat die bij de aanleg van een autosnelweg op de oostelijke oever tot gevolg heeft. Zij kregen onlangs serieuze steun van de MER-commissie, die de twee alternatieven had vergeleken. Als de weg niet op de oostelijke, maar de westelijke oever zou worden aangelegd, zou dat niet alleen veel beter zijn voor het milieu, maar zou dat bovendien vierhonderd miljoen gulden goedkoper zijn. En het vervoersprobleem zou bijna even goed worden opgelost.

Het kabinet verdedigt zijn keuze voor de oostelijke Maasoever met het argument dat daar een veel grotere verkeersdruk van met name vrachtvervoer tussen industriegebieden van Roermond, Swalmen, Reuver en Venlo te verwachten is.

De stichting Natuur en Milieu, die vertegenwoordigd is in het Overlegorgaan Verkeersinfrastructuur, wil de keuze voor het oostelijke tracé juridisch aanvechten. De vertegenwoordiger van de stichting in het OVI, W.J. van Grondelle, spreekt van onbehoorlijk bestuur, omdat de minister om electorale redenen niet heeft willen wachten op het rapport van het OVI. De minister heeft anderhalve week geleden de OVI-afgevaardigden wel individueel geraadpleegd. omdat zij haar besluit voor het einde van de kabinetsperiode wilde nemen. Natuur en Milieu en de ENFB waren daar niet bij, omdat zij uit het overleg zijn gestapt.