Islamitische meisjes

In het artikel 'Apart op een meisjesschool, anders zitten ze maar thuis' in NRC H van 7 april wordt de indruk gewekt dat leerplichtige meisjes uit streng traditionele migrantengezinnen in Den Haag slechts de keuze hebben tussen een reguliere school en thuiszitten, nu de opvang van deze meisjes in het 'voorportaal'-project is opgeheven. Gelukkig is de werkelijkheid anders.

Om te beginnen is het gemeentelijk leerling-administratiesysteem in Den Haag niet vervuild. Integendeel, het produceert van alle leerplichtigen het gegeven of en zo ja welke school wordt bezocht.

Vervolgens gaat de leerplichtambtenaar bij absoluut verzuim (d.w.z de leerplichtige staat op geen enkele school ingeschreven) na wat de oorzaak van het verzuim is en reageert daarop met aangepaste actie. Bij onbekendheid met het Nederlandse schoolsysteem of met de mogelijkheden in Den Haag en omgeving met voorlichting. Bij problemen in het gezin met verwijzing naar (jeugd-)hulpverlening. Bij aantoonbaar en persistent gebrek aan zorg van de ouders met een proces-verbaal. Bij nieuwkomers en anderen die nog heel onzeker in de Nederlandse maatschappij staan met opvangklassen voor 'neveninstromers' waar allen, ook de meisjes uit streng-traditionele gezinnen, onderwijs en begeleiding krijgen.

Ten slotte kan opgemerkt worden dat er in Den Haag een breed aanbod van regulier onderwijs is, met docenten die de nodige ervaring hebben met ethnische minderheden: één op de drie leerlingen behoort tot deze groep.

Dat beleidsmedewerkers geen oog hebben voor allochtone meisjes is onjuist. Wel heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar maatregelen gericht op preventie. Zo komt er onder andere bij de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs, en aan het einde van de eerste fase van het voortgezet onderwijs, specifieke aandacht voor allochtone meisjes.

De conclusie is dat in Den Haag ook meisjes uit streng-traditionele gezinnen op verantwoorde wijze geplaatst kunnen worden in bestaande opvangklassen, projecten of regulier onderwijs.

    • Senior Leerplichtambtenaar
    • Mw. G.E.J. Spruijt- Bestevaer