Advies: betere hulp aan jeugd in grote steden

DEN HAAG, 28 APRIL. De provincies en de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag moeten een Bureau Jeugdzorg krijgen voor eerstelijns-hulpverlening aan jongeren.

Dit is nodig, omdat de jeugdzorg inadequaat is georganiseerd en onvoldoende antwoord geeft op de problemen van jongeren, aldus een commissie van onafhankelijke deskundigen onder leiding van oud-staatssecretaris E. ter Veld.

In opdracht van minister d'Ancona (WVC) en staatssecretaris Kosto (justitie) heeft de werkgroep jeugdhulpverlening onderzocht op welke manier de hulp aan jongeren kan worden verbeterd. De aanbevelingen die de commissie doet in het gisteren gepresenteerde rapport 'Plaats maken op weg naar een goede jeugdzorg', moeten onder meer een einde maken aan de ondoorzichtigheid van het huidige stelsel waarmee jeugdigen en hun ouders worden geconfronteerd.

Een centrale rol is weggelegd voor te vormen Bureaus Jeugdzorg. Die zouden zich moeten bezighouden met taken die nu nog verdeeld zijn over tal van instellingen als de jeugdafdelingen van de RIAGG's, Raden voor de Kinderbescherming, de Bureaus Vertrouwensartsen, de instellingen voor gezinsvoogdij en de JAC's. Gedacht wordt aan diagnostiek, kortdurende hulpverlening, verwijzing en advies. De nieuwe bureaus zouden eenzelfde functie moeten gaan vervullen als de huisartsen binnen de gezondheidszorg.

De jeugdzorg bestaat nu uit drie circuits: de jeugdhulpverlening onder verantwoordelijkheid van de provincies en de grote steden samen met het ministerie van WVC, de geestelijke gezondheidszorg die wordt gefinancierd uit het fonds van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en ressorterend onder WVC, en ten slotte de kinderbescherming en de gezinsvoogdij onder verantwoordelijkheid van het ministerie van justitie. “Het is een constructie waarvan men zegt: 'dat bedenk je niet'. Het is dan ook niet bedacht, maar historisch gegroeid en dus veranderbaar”, aldus de commissie.

Het effect van een dergelijke verbrokkelde structuur is dat jongeren vaak niet of veel te laat de noodzakelijke hulp krijgen. Het leidt er verder toe dat wachtlijsten ontstaan bij door de rechter opgedragen uithuisplaatsingen en dat het aantal jongeren dat gaat zwerven toeneemt. De commissie wijst erop dat als gevolg van de substantiële bezuinigingen op de jeugdhulp nieuwe kortingen onverantwoord zijn.

Minister d'Ancona (WVC) wilde gisteren nog geen mening over het rapport geven. Zij beloofde wel voor de formatie haar standpunt bekend te maken.