Volksliederen Zuid-Afrika

Sinds vannacht twaalf uur heeft Zuid-Afrika twee volksliederen. Het oude volkslied 'Die stem van Suid-Afrika' is aangevuld met de strijdhymne van het ANC, 'God zegen Afrika'. Beide volksliederen zijn overigens interim-volksliederen. In 1999, als de huidige interim-grondwet wordt vervangen door een definitieve grondwet, zal Zuid-Afrika ook een definitief volkslied kiezen.

Die stem van Suid-Afrika

Uit die blou van onse hemel, uit die diepte van ons see

Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee

Deur ons vér-verlate vlaktes met die kreun van ossewa -

Ruis die stem van ons geliefde, van ons land Suid-Afrika.

Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra:

Ons sal lewe, ons sal sterwe - ons vir jou, Suid-Afrika.

In die merg van ons gebeente, in ons hart en siel en gees

In ons roem op ons verlede, in ons hoop op wat sal wees

In ons wil en werk en wandel, van ons wieg tot aan ons graf -

Deel geen ander land ons liefde, trek geen ander trou ons af.

Vaderland! ons sal die adel van jou naam met ere dra:

Waar en trou as Afrikaners - kinders van Suid-Afrika.

In die songloed van ons somer, in ons winternag se kou

In die lente van ons liefde, in die lanfer van ons rou.

By die klink van huw'liks-klokkies, by die kluitklap op die kis -

Streel jou stem ons nooit verniet nie, weet jy waar jou kinders is.

Op jou roep sê ons nooit nee nie, sê ons altyd, altyd ja:

Om te lewe, om te sterwe - ja, ons kom, Suid-Afrika.

Op U Almag vas vertrouend, het ons vadere gebou:

Skenk ook ons die krag, o Here! om te handhaaf en te hou -

Dat die erwe van ons vaad're vir ons kinders erwe bly:

Knegte van die Allerhoogste, teen die hele wêreld vry.

Soos ons vadere vertrou het, leer ook ons vertrou, o Heer -

Met ons land en met ons nasie sal dit wel wees, God regeer.

Nkosi Sikeleli Afrika (God, zegen Afrika)

God, zegen Afrika

Laat haar naam geprezen zijn

Hoor ons gebed

God, geef Uw zegen

aan haar zonen en dochters

Kom geest

Kom geest

Kom geest, heilige geest

God, geef Uw zegen

aan haar zonen en dochters

God, redt ons volk

bevrijdt het van oorlogen en ellende

Redt het

Redt het

Ons volk

Ons volk van Afrika

Redt het God

Redt ons volk

Ons volk

Ons volk van Afrika

Moge het zo zijn

Moge het zo zijn

Tot in eeuwigheid

Tot in eeuwigheid.

Jacques Herraets in Brunssum-Noord, voor de oorlog gebouwd voor mijnwerkers uit Groningen, Friesland, Italië en Polen die veelal hebben plaatsgemaakt voor Turkse en Marokkaanse gezinnen.