Sterke winstval voor Cebeco

ROTTERDAM, 27 APRIL. Cebeco Handelsraad, aan- en verkoopcoöperatie voor land- en tuinbouw, heeft vorig jaar nog slechts 1,9 miljoen gulden netto winst gemaakt. In 1992 bedroeg de winst nog 17,1 miljoen, hetgeen al een halvering was ten opzichte van het jaar daarvoor.

De teruggang van het netto resultaat was een gevolg van de economische recessie, de slechte gang van zaken in de land- en tuinbouw en de toenemende internationale concurrentie, zo is vanochtend bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers. De coöperatie verwacht dat de ingezette herstructurering in combinatie met een mogelijk licht herstel in de land- en tuinbouw en een gunstige ontwikkeling van de export in dit jaar zal leiden tot verbetering van het resultaat.

Tegenvallende resultaten werden vooral geboekt in de mechanisatie, de verkoop van graszaden, de tuinbouw, de slachterijen en de aardappel-, groente- en fruitverwerking. Bovendien heeft de handelsraad veel geld uitgegeven aan reorganisaties. Ook die uitgaven hebben de winst sterk gedrukt. Cebeco Handelsraad heeft in 1993 gekozen voor een verdere intensivering van het in het jaar daarvoor al ingezette herstructurering. De daling van de omzet over 1993 met 10 procent tot 4,8 miljard gulden was vooral een gevolg van de verkoop van bedrijven die niet tot de hoofdactiviteiten behoren. Cebeco Handelsraad verloor 240 arbeidsplaatsen, en heeft nu 5.259 medewerkers.

Cebeco Handelsraad wil met herstructurering de financiële structuur verbeteren en ruimte creëren voor verdere expansie van haar werkmaatschappijen, ook internationaal. Vorig jaar steeg de solvabiliteit op basis van het garantievermogen met 7 procentpunten naar 36 procent, onder meer door aantrekken van risicodragend vermogen. Cebeco beschouwt 1993 als het jaar waarin sprake was van een structureel keerpunt in de agrarische sector. Het denken in kwantiteit in de land- en tuinbouw is omgebogen in een verder streven naar kwaliteitsverbetering, duurzaamheid en vooral toegevoegde waarde. Binnen de verschillende activiteiten is er sprake van omzetverschuiving, van toelevering en inkoop naar uitgangsmaterialen, voedingsmiddelen, projecten en diensten. Het bedrijf is bovendien steeds actiever in het buitenland. Cebeco wil zich nog meer richten op het ontwikkelen en duurzaam produceren van produkten met zoveel mogelijk toegevoegde waarde voor een veelheid van internationale deelmarkten. Het accent ligt daarbij op goed renderende activiteiten op het gebied van consumentenprodukten.