PROGRAMMA'S VERGELEKEN; OUDEREN

Vandaag over een week kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. De verkiezingscampagne ging tot nu toe vooral over betrouwbaarheid van lijsttrekkers en coalitievorming na 3 mei. Uit een peiling van de stemming in dertig dorpen en stadswijken, afgelopen zaterdag in NRC Handelsblad, is gebleken dat de kiezers zich wel degelijk interesseren voor 'kwesties' en veel minder voor 'mannetjes'. De overeenkomsten tussen de verschillende partijprogramma's zijn groot. Maar verschillen zijn er ook. Een overzicht van de opvattingen van de vijf grote partijen over belangrijke thema's.

CDA

Ouderen moeten zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven. De systematiek van de AOW blijft in de komende regeerperiode onveranderd in stand. Leeftijdscriteria zijn geen criteria bij selectie in de gezondheidszorg. Binnen een nog te introduceren Algemene Voorzieningenwet dient een gemeentelijke regeling te komen waaruit de huisvestingslasten en de huishoudelijke hulp van 'woonzorgcomplexen' worden bekostigd, voor zover de bewoners deze niet zelf kunnen dragen. Daarmee vervalt voor de betrokken ouderen de huursubsidie. De pensioengerechtigde leeftijd blijft niet langer gefixeerd op de leeftijd van de AOW, maar wordt geflexibiliseerd.

PvdA

De overgang van werken naar pensioen moet geleidelijker verlopen en meer aansluiten bij persoonlijke wensen, door mogelijkheden te scheppen voor deeltijd-vervroegde uittreding, flexibele pensionering, een facultatief partner-pensioen e.d. De PvdA acht het om sociale redenen een onbegaanbare weg om de AOW structureel achter te laten blijven bij de loonontwikkeling en/of door op voorzieningen voor ouderen te bezuinigen. Om dezelfde reden wijst de partij verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd van 65 naar 66 jaar af. Verdere inspanningen voor ouderenhuisvesting en op het raakvlak van wonen en verzorging zijn onvermijdelijk Verschillende budgetten worden samengebracht om meer woonzorgvoorzieningen voor ouderen mogelijk te maken.

VVD

Meer geld moet beschikbaar komen voor de ouderenzorg en de verpleeghuizen. Geleidelijk zullen de bejaardenoorden en de verpleeghuizen voor patiënten met lichamelijke aandoeningen samensmelten tot een nieuw soort 'zorghuizen'. Leeftijdsgrenzen die ouderen discrimineren moeten verdwijnen. Mogelijkheden voor flexibele pensionering moeten worden bevorderd. Ouderen moeten in staat worden gesteld om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen door de bouw van passende woningen, aanpassing van bestaande woningen, goede eerste-lijnszorg en flankerend beleid. Ouderen die om praktische en sociale redenen niet langer zelfstandig kunnen wonen, moet de mogelijkheid van opname in een bejaardenhuis worden geboden. De AOW-uitkeringen moeten intact blijven. De hoogte van de AOW wordt niet bevroren, die van overige uitkeringen wel.

D66

Het recht op AOW en pensioen moet behouden blijven. Dat kan alleen als nu meer mensen aan het werk worden geholpen. Of en in welke mate hogere uitkeringen mogelijk zijn, wordt van jaar op jaar bekeken. Voor AOW'ers wordt gestreefd naar een zo gunstig mogelijk 'welvaartseffect' in vergelijking met de actieven. VUT- en pensioenregelingen (inclusief de pensioenleeftijd) worden afgestemd op de behoefte aan grotere flexibiliteit en lagere loonkosten. De VUT maakt geleidelijk plaats voor regelingen zoals pre-pensionering, deeltijd-VUT en flexibele pensionering tussen 63 en 67 jaar. Bij werving en selectie wordt leeftijdsdiscriminatie verboden. Verzorgingshuizen mogen niet volledig verdwijnen. De uitgaven voor de verzorging en verpleging van oudere of demente mensen en mensen met lichamelijke of verstandelijke handicaps en chronisch-psychiatrische patiënten moeten omhoog.

GroenLinks

Om ouderen in staat te stellen langer en gezonder door te werken, komt er een wettelijk kader voor ouderenbeleid in bedrijven dat speciale maatregelen mogelijk maakt rondom zaken als lengte van de arbeidsduur, ploegendienst, ontslagbescherming bij reorganisaties en flexibele pensionering. Er moeten ook meer mogelijkheden worden geschapen voor deeltijd-VUT. Voor vrouwen discriminerende bepalingen in pensioenregelingen moeten verdwijnen. De uitkering voor mensen met uitsluitend AOW gaat met tien procent omhoog. Flexibele en deeltijdpensionering worden mogelijk. Elke vorm van leeftijdsdiscriminatie wordt geweerd. De mogelijkheden om zelfstandig te blijven wonen worden vergroot door uitbreiding van de thuiszorg en door de bouw van kleinschalige woon-/zorgcomplexen. Het recht op huursubsidie geldt onverkort voor deze categorie ouderen. Voor hen die zijn aangewezen op huisvesting in een verzorgings- of verpleeghuis, komt een passend aanbod.