PROGRAMMA'S VERGELEKEN; IMMIGRATIE

Vandaag over een week kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. De verkiezingscampagne ging tot nu toe vooral over betrouwbaarheid van lijsttrekkers en coalitievorming na 3 mei. Uit een peiling van de stemming in dertig dorpen en stadswijken, afgelopen zaterdag in NRC Handelsblad, is gebleken dat de kiezers zich wel degelijk interesseren voor 'kwesties' en veel minder voor 'mannetjes'. De overeenkomsten tussen de verschillende partijprogramma's zijn groot. Maar verschillen zijn er ook. Een overzicht van de opvattingen van de vijf grote partijen over belangrijke thema's.

CDA

Integratie geschiedt veelal op basis van de eigen religieuze en culturele identiteit. Minderheidsgroepen moeten niet in een isolement worden gedrongen. Het opleiden van niet-christelijke geestelijken wordt zoveel mogelijk bevorderd. Een multiculturele samenleving waarin etnische minderheden en autochtonen op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect met elkaar omgaan, houdt in dat men met verschillen die er zijn, moet leren omgaan. Voor mensen van buitenlandse afkomst die in een achterstandssituatie dreigen te geraken, zijn belangrijke voorwaarden voor deelname aan het maatschappelijk verkeer scholing en de mogelijkheid om voldoende kennis te verwerven van de Nederlandse samenleving, in het bijzonder van de taal. Nederland komt de internationale verdragsverplichtingen over opname van vluchtelingen ruimhartig na.

PvdA

De bevolking dient vertrouwd te worden gemaakt met de sterk gewijzigde samenstelling die ze reeds heeft ondergaan. De kreet 'Nederland is vol' houdt een oproep in tot wantrouwen in ten opzichte van vreemdelingen, en moet daarom worden afgewezen. De PvdA bepleit een Europese en planmatige beheersing van migratie. Het vreemdelingenbeleid, en daarmee de toelating en opvang van asielzoekers, blijft gebaseerd op in internationale verdragen vastgelegde standaarden van humaniteit. Zowel de nieuwkomer zelf als de gemeenschap is gediend bij een oriëntatie op Nederland, het leren van de Nederlandse taal en een gedegen voorbereiding op de arbeidsmarkt. Vreemdelingen moeten ook kiesrecht krijgen op provinciaal en landelijk niveau. De achterstand van allochtonen op de arbeidsmarkt wordt ingelopen door extra scholingsbeleid en bestrijding van discriminatie.

VVD

Een 'inburgeringscontract' wordt ingevoerd. Dat is een verplichte overeenkomst tussen overheid en nieuwkomer met wederszijdse verplichtingen inzake onderwijs, scholing, arbeidsmarkt en huisvesting. Een Europese aanpak kan de immigratie, met name van asielzoekers, beperken. De overheid moet illegale immigratie krachtiger bestrijden. Remigratie wordt aantrekkelijker gemaakt door een terugkeer-optie in te voeren. Subsidie voor activiteiten op het gebied van eigen taal en cultuur vervalt; onderwijs in eigen taal en cultuur wordt uit het reguliere lesprogramma geschrapt. Invoering van een basiseducatieplicht voor pas gearriveerde migranten en voor allochtonen die een beroep doen op sociale voorzieningen is gewenst. Wie niet meedoet, krijgt een veel lagere uitkering.

D66

Het voorkeursbeleid bij aanstellingen ten gunste van vrouwen, allochtonen en gehandicapten moet worden voortgezet. Harmonisatie binnen Europa van het asielbeleid en het toelatingsbeleid met betrekking tot arbeidsmigratie en gezinsvorming en -hereniging is geboden. Een quoteringsstelsel voor asielzoekers wordt afgewezen. Omdat er nauwelijks illegalen zouden zijn als er geen zwart werk was, is de beste vorm van ontmoediging een streng optreden tegen werkgevers die zulk werk aanbieden. De immigrant werkt verplicht aan zijn integratie mee. Wie weigert wordt op zijn uitkering gekort. Om discriminatie tegen te gaan moet er een wet komen ter bevordering van evenredige arbeidsdeelname van allochtonen. De overheid dient bij het verstrekken van opdrachten rekening te houden met de inspanning die een werkgever zich getroost om allochtonen in dienst te nemen.

GroenLinks

Illegalen voor wie sociale premies zijn afgedragen of die langer dan twee jaar in Nederland wonen, moeten worden gelegaliseerd. De herverdeling van arbeid, het tegengaan van de uitstoot van werk, het aanpakken en bestraffen van discriminatie en het voeren van een beleid van positieve actie door werkgevers moeten gezamenlijk bewerkstelligen dat de werkloosheid onder allochtonen vermindert. Waar nodig wordt voorgeschreven dat werkgevers een vast percentage migranten aannemen. Eigen organisatievormen voor allochtonen kunnen hun emancipatie bevorderen. Bij collectieve uitingen van racisme, door bijvoorbeeld politieke partijen en tijdens voetbalwedstrijden, wordt zonder uitzondering strafrechtelijk ingegrepen. Financiële drempels voor taallessen worden weggenomen. Een ruimhartig immigratiebeleid dient te worden gevoerd.