Nederland helpt Israel bij aanleg eilanden

TEL-AVIV, 26 APRIL. Nederlandse maatschappijen zijn nauw betrokken bij de planning van de bouw van in eerste instantie drie kunstmatige eilanden voor de kust van Tel-Aviv in Israel.

Het Nederlandse ministerie van economische zaken heeft reeds een subsidie van 180.000 dollar verstrekt ter financiering van de voorbereidende werkzaamheden door een Nederlands-Israelische werkgroep in de hoop dat Nederlandse maatschappijen een belangrijk aandeel krijgen in de uitvoering van dit ambitieuze project.

Indien alles volgens plan verloopt zal het eerste kunstmatige eiland in het jaar 2000 klaar zijn. De voor de lange kust van Tel-Aviv te bouwen drie kunstmatige eilanden zullen elk een oppervlakte van een vierkante kilometer hebben en op een afstand van een kilometer van het strand komen te liggen. Zij zullen door een brede pier met het vasteland worden verbonden.

Op de eilanden zullen wolkenkrabbers tot een hoogte van vijftig verdiepingen verrijzen. Er zullen kantoren en hotels worden gebouwd en vermaakcentra worden aangelegd. Met de bouw van een eiland is volgens de plannenmakers een bedrag van een miljard dollar gemoeid. Uitgaande van de enorme bedragen die nu voor grond in Tel-Aviv moeten worden betaald zou de waarde van het op de zee veroverde land van een eiland tegen de 2,5 miljard dollar bedragen. Volgens de plannenmakers zijn er reeds belangrijke internationale investeerders die grote belangstelling voor het eilandenproject voor de kust van Tel-Aviv opbrengen.

Na de aanleg van de eilanden wordt overwogen deze met een aan de kust parallel lopende zeetunnel verbinden. Deze tunnel zou een oplossing moeten bieden voor de ernstige verkeersproblematiek in Tel-Aviv.

Van Nederlande zijde zijn onder meer mr. G. Versteeg van de Aarding-groep, ing. P. van de Vries van de Holland baggermaatschappij en ir. D. Zwemmer van het consultatiebureau Lievense bij de planning van het eilanden-project betrokken. De technische faculteit van de Universiteit van Haifa, het Neaman-instituut en de Israelische electriciteitsmaatschappij zijn de Israelische partners van deze onderneming.

Het ligt in de bedoeling de eilanden onder andere op te bouwen uit enorme hoeveelheden vliegas die bij de opwekking van electriciteit bij de Israelische centrales vrijkomen. Voor dat doel zullen enorme caissons op de zeebodem worden neergelaten die de buitenmuur van het te bouwen eiland zullen moeten vormen.

De ecologische problematiek die dit project met zich meebrengt, zoals de invloed ervan op de golfstroming voor de kust van Tel-Aviv, moet nog worden nagegaan. De plannenmakers houden rekening met protesten van de kant van de sterker wordende Israelische milieu-lobby. Van die kant zouden ernstige bezwaren naar voren kunnen komen wegens de aantasting van de horizon voor de Tel-Avivse kust.

.