GroenLinks bereikt 'meeste' voor milieu

DEN HAAG, 26 APRIL. GroenLinks slaagt er met zijn verkiezingsprogramma het beste in de uitstoot van CO terug te brengen. De andere partijen doen het ten opzichte van de kabinetsvoornemens niet veel beter. Wel weten ook PvdA en D66 de uitstoot te verminderen tot het voor het jaar 2000 beoogde niveau. CDA en VVD lukt dat niet.

Dit blijkt uit een analyse die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) vanochtend heeft gepresenteerd. Dit instituut heeft de milieugevolgen van de verkiezingsprogramma's van de vijf grootste partijen berekend.

CO , of kooldioxide, is de stof die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie en die door wetenschappers als de belangrijkste oorzaak van klimaatveranderingen als het broeikaseffect wordt beschouwd. Deze theorie is overigens niet onomstreden.

Dat GroenLinks, PvdA en D66 erin slagen de uitstoot van CO te verminderen tot het niveau dat in het Nationale Milieubeleidsplan voor 2000 wordt beoogd, is te danken aan de nationale energieheffing die zij willen invoeren. Uit de berekeningen van het RIVM blijkt verder dat het geen van de partijen lukt in dat jaar de uitstoot van verzurende stoffen naar het beoogde niveau terug te brengen. Dat komt enerzijds doordat de verzuring vooral uit het buitenland afkomstig is en anderzijds door de uitstoot van NOx, een vorm van verzuring die vooral wordt veroorzaakt door het autoverkeer en elektriciteitscentrales.

De partijen slagen er evenmin in de verzuring die door mestoverschotten wordt veroorzaakt, binnen de perken te krijgen; het CDA blijft het verst van de doelstelling daarvoor verwijderd. Blijkens de berekeningen van het RIVM halen alle partijen, uitgezonderd de VVD, met het milieubeleid in 2010 betere resultaten dan bij uitvoering van de huidige kabinetsvoornemens.

Pag.3: Geen van de partijen haalt doelen

Het CDA bijvoorbeeld slaagt er in 2010 wel in de uitstoot van COterug te brengen, omdat deze partij kiest voor de bouw van kerncentrales.

D66 en PvdA verminderen ook in 2010 de emissies in grotere mate dan CDA en VVD dank zij de energieheffing, de inzet van duurzame energiebronnen (D66) of door bij maatregelen sterk te letten op het milieurendement (PvdA). GroenLinks scoort overigens ook in 2010 het beste, door strenge maatregelen voor te stellen voor het verkeer, de industrie en het energieverbruik. De VVD komt met haar voorstellen ongeveer uit op de resultaten die bij de uitvoering van de huidige kabinetsvoornemens zouden worden geboekt, maar die onvoldoende zijn om voor wat betreft de uitstoot van COde doelstellingen te halen.

Geen van de partijen, aldus het RIVM, heeft overigens een beleid ontwikkeld om aan de doelen die voor 2010 aan COen verzuring zijn gesteld, te voldoen. Dat wordt nog moeilijker als de economische groei na 1998 doorzet. Dan zijn “relatief duurdere en ingrijpender maatregelen nodig”, aldus het RIVM. Alle partijen hebben deze maatregelen tot na 1998 uitgesteld.

De voorstellen van GroenLinks zijn van de vijf partijen het kostbaarst. De milieukosten liggen bij GroenLinks tien procent hoger dan bij uitvoering van de bestaande kabinetsplannen. De kosten bedragen bij GroenLinks in 2000 bruto 25,4 miljard gulden, 3,3 procent van het bruto nationaal produkt (BNP). Uitvoering van de bestaande kabinetsvoornemens zou de kosten op 22,7 miljard brengen, 3 procent van het BNP. Uitgezonderd de VVD gaan alle partijen milieu-activiteiten verder financiële belasten: het CDA met één miljard gulden, PvdA en D66 met vier à vijf miljard en GroenLinks met dertig miljard.

Het RIVM heeft de verkiezingsprogramma's op verzoek van de politieke partijen zelf geanalyseerd, nadat zij door de Stichting Natuur en Milieu op deze mogelijkheid waren gewezen. GroenLinks en D66 hebben als eerste hiervan gebruik gemaakt; de doorrekening van hun programma's was dan ook al vorige maand bekend. CDA, VVD en PvdA volgden later met hun verzoek. Door de korte tijd die het RIVM beschikbaar had, heeft het instituut gekozen voor een beperkte analyse en alleen de thema's klimaatverandering (CO-uitstoot) en verzuring aan cijfermatige berekeningen onderworpen.