Aantal huishoudens met huursubsidie is gedaald

DEN HAAG, 21 APRIL. Het aantal huishoudens met huursubsidie is in de periode juli 1992 - juli 1993 met vier procent gedaald ten opzichte van die periode een jaar eerder, 43000 gezinnen minder kregen huursubsidie. Het gemiddelde subsidiebedrag is met 5,6 gestegen van 1.919 tot 2.027 gulden per jaar.

Deze gegevens maakt staatssecretaris Heerma (VROM) bekend in het jaarverslag Individuele Huurbsbusidie 1992-1993 dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De daling van het aantal huishoudens dat huursubsidie ontvangt is het gevolg van een aantal belangrijke beleidsontwikkelingen in de afgelopen jaren. Gemeenten en woningcorporaties streven naar een betere verdeling van de woonruimte. Verder is de afgelopen jaren de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de huursubsidie geïntensiveerd. De opbrengsten uit terugvorderingen bedroeg vorig jaar ruim 55 miljoen gulden.

Het totaal aantal toekenningen aan bejaarden in de periode 1992-1993 is gestegen met 3000. In de periode 1991-1992 bedroeg het aantal ouderen met huursubsidie 366.000, het jaar daarna waren dat er 369.000. De groei van het aandeel ouderen is al een aantal jaren aan de gang, maar het groeitempo in 1992-1993 is aanmerkelijk lager dan in het voorgaande jaar. Het gemiddelde bedrag aan huursubsidie was voor oudere meerpersoonshuishoudens 2.015 gulden en voor alleenstaande ouderen 2.058 gulden.

Het aantal toekenningen aan jongeren onder de 28 jaar vertoonde ook al in eerdere jaren een daling en is in 1992-1993 relatief sterk gedaald, met 19.000 (15,7 procent). Deze daling wordt vooral door het lagere aandeel alleenstaande jongeren veroorzaakt.

Het gemiddelde bedrag dat de circa 100.000 jongeren onder de 28 jaar ontvangen was in 1992-1993 bijna 540 gulden lager dan het gemiddelde. De verklaring is dat jongeren relatief goedkope woningen huren. In totaal ontvingen de jongeren onder de 28 jaar in het subsidiejaar 1992-1993 een bedrag van 151 miljoen gulden, een daling van 13,7% ten opzichte van het jaar daarvoor.