Tekst verklaring Brinkman

Passages uit de verklaring van CDA-lijsttrekker Brinkman over zijn commissariaat bij Arscop BV:

1. Voor mijn aantreden op 1 januari als commissaris van Arscop BV heb ik mij naar vermogen vergewist van de toestand van de onderneming. Daartoe zijn vanzelfsprekend gesprekken gevoerd met de directie alsmede met de andere commissaris van de vennootschap. Ook heb ik kennisgenomen van de jaarrekeningen over de jaren 1989, 1990 en in november 1992, over het jaar 1991. Deze jaarrekening maakte er melding van dat de aanslagen vennootschapsbelasting tot en met het jaar 1990 conform de aangiftes definitief zijn geregeld. Ik heb ook geen feiten of vermoedens van feiten aangetroffen die duiden op enige onvolledigheid, onjuistheid of onregelmatigheid. De jaarrekeningen zijn voorzien van een goedkeurende verklaring van een registeraccountant.

2. Beheer van het familievermogen van de aandeelhouder was de enige activiteit van de vennootschap. Mijn commissariaat strekte ertoe de onderneming te dienen met name vanuit de belangen van jeugdige familieleden bij het vermogen. (...)

3. Voordat Arscop BV haar aandelen Hevatex in 1989 verkocht aan de op de beurs van Londen genoteerde onderneming Whitecroft PLC heeft een uitvoerig, langdurig en grondig onderzoek naar de boeken van Hevatex BV plaats gevonden. Dit is in opdracht van de koper uitgevoerd door Coopers & Lybrand. Het resultaat van dit onderzoek was mij bekend voordat ik aantrad als commissaris. De uitkomsten van dit onderzoek hebben op geen enkele manier geduid op onvolledigheden of onregelmatigheden. (...)

4. Op grond van deze feiten en de gesprekken, die ik voor de aanvaarding van het commissariaat heb gevoerd, was er geen aanleiding te twijfelen aan de goede naam van (de directie van) Arscop BV of Hevatex BV

5. Naar mij eerst uit de televisie-uitzending van vorige week is gebleken heeft Hevatex BV in 1985 een schikking getroffen met de belastingdienst in verband met zwart geld. Het is de directeur zelf geweest die, samen met de toenmalige commissarissen, op eigen initiatief het bestaan hiervan heeft aangemeld bij de fiscus. (...) Bij deze schikking zijn door Hevatex BV, behalve de achterstallige belastingen, verhogingen ten bedrage van in totaal ƒ 26.941 wegens te late aangifte van belastingen over de jaren 1980 tot met 1985 betaald. (...) Hevatex BV heeft dus een verleden dat niet is belast met strafbare feiten of veroordelingen.

Arscop BV stond geheel buiten de schikking en het onderzoek die in 1985/1986 - meer dan vijf jaar vóór mijn aantreden als commissaris - plaatsvonden.

6. Door de directeur van Arscop BV zijn aan commissarissen ter inzage verstrekt kopieën van de vordering tot gerechtelijk vooronderzoek die de officier van justitie te Arnhem op 8 april jongstleden tegen hem heeft ingediend, en van het door de FIOD opgemaakte proces-verbaal dat daaraan ten grondslag ligt. Daaruit blijkt dat een medewerker van de KRO-televisie bij de officier van justitie aangifte heeft gedaan. Voorts dat er sprake is van één verdachte (te weten bedoelde directeur) die ervan wordt verdacht foutieve aangiftes inkomsten- en vermogensbelasting te hebben gedaan, alsmede een opzettelijk valse jaarrekening 1988 van Hevatex BV te hebben laten opmaken. De verdenking berust uitsluitend op verklaringen van voormalige personeelsleden van Hevatex BV. (...) Alle drie hebben blijkens hun tegenover de FIOD gedane verklaringen deze afgelegd op verzoek van medewerkers van de KRO-televisie.

Commissarissen hebben, na kennisneming van genoemde justitiële stukken, indringend met de directeur, de advocaat en de externe accountant van Arscop BV gesproken. Bedoelde directeur verklaart dat hij zich niet aan deze hem toegeschreven strafbare feiten - die overigens niets van doen hebben met Arscop BV - heeft schuldig gemaakt. Commissarissen zijn tot de conclusie gekomen dat er op grond van de thans bestaande feiten en omstandigheden geen aanleiding is nu hetzij binnen de vennootschap handelend op te treden hetzij hun mandaat als commissaris neer te leggen. Vanzelfsprekend zullen zij hun positie in heroverweging nemen, mocht zulks door nieuwe ontwikkelingen gerechtvaardigd zijn. (...)

Buiten schot