Werklozen gestraft bij weigering piekarbeid

DEN HAAG, 13 APRIL. Werklozen die weigeren de tijdelijke vacatures in de Limburgse asperges- en aardbeienteelt te vervullen, moeten met een korting op hun uitkering worden bestraft.

Dit liet minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) gisteren de Tweede Kamer weten. Voorzitter Blankert van de werkgeversorganisatie NCW zei gisteren in Rotterdam dat langdurig werklozen die het seizoenwerk weigeren fors op hun uitkering moeten worden gekort. Een korting van drie of hooguit negen procent vond hij “een te slappe aanpak”. Op een forumdiscussie noemde hij het onbegrijpelijk dat seizoenarbeid in Limburg naar buitenlanders dreigt te gaan.

De telers mogen van de minister pas een beroep doen op personeel van buiten de Europese Unie als de arbeidsbureaus niet in staat blijken voldoende werknemers voor de teelt te leveren. De werkgevers kunnen in dat geval een tewerkstellingsvergunning krijgen. Maar daar dienen ze, aldus De Vries, wel aan de voorwaarden te hebben voldaan. Zo moeten de telers hun vacatures per 1 januari van dit jaar bij de arbeidsbureaus hebben aangemeld. Arbeidsbureaus die stuiten op weigeringen van langdurig werklozen, moeten dit van De Vries doorgeven aan de sociale diensten, die dan een sanctie horen toe te passen.

De Vries antwoordde in de Kamer op vragen van het Kamerlid Blauw (VVD), die erop wees dat het inschakelen van buitenlanders uiteindelijk nodig kan zijn. “Je kunt de oogst niet laten verrotten”. De laatste jaren worden vooral Polen massaal ingeschakeld bij het asperge steken.

Juist om situaties als in het verleden te voorkomen, zo zei de minister, had hij al vorig najaar actie ondernomen. “Ik hecht er zeer aan dat het plan van aanpak dit jaar een succes wordt”, zei De Vries gisteren. De minister wees erop dat hij in Limburg geen ander beleid wenst te voeren dan in de rest van Nederland; niet strenger en ook niet soepeler dus dan bijvoorbeeld in het Westland.

Volgens De Vries werden zijn inspanningen bemoeilijkt door telers die er weinig voor voelden aan de voorwaarden voor de tewerkstelling van buitenlanders te voldoen. Uiteindelijk bleven 1.000 vacatures over. Dat waren er aanvankelijk 2.000, maar er vielen er 1.000 af, doordat telers hun medewerking weigerden. De afspraak is nu dat de helft van deze vacatures door de arbeidsbureaus worden vervuld; voor de andere helft mogen de telers op eigen kracht werven. Kamerlid Willems (GroenLinks) kritiseerde gisteren de houding van Limburgse telers, die volgens hem liever arbeidskrachten in het buitenland werven omdat dit goedkoper is: zo zouden ze onder de arbeidsvoorwaarden die voor Nederlanders gelden, kunnen uitkomen. De Vries wees er echter op dat de werkgevers hem hebben verzekerd buitenlanders volgens de hier geldende CAO te zullen betalen.

Op de forumdiscussie in Rotterdam kritiseerde NCW-voorzitter Blankert gisteren de houding van de vakbonden die met behulp van een aantal onafhankelijke leden hebben weten te verhinderen dat de Sociale Verzekeringsraad de bedrijfsverenigingen strengere sancties zou gaan voorschrijven voor werklozen die werk weigeren.