EU in Marrakesj verdeeld over arbeid

MARRAKESJ, 13 APRIL. Verschillende landen hebben gisteren op de eerste dag van de GATT-conferentie in Marrakesj het belang onderstreept dat de nieuw te vormen Wereldhandelsorganisatie (WTO) zich gaat buigen over de relatie tussen arbeidsnormen en handel.

Europees Commissaris sir Leon Brittan zei in dit verband dat “sociale kwesties niet langer een taboe mogen zijn. “De WTO moet problemen als exploitatie van kinderen, dwangarbeid en gebrek aan vakbondsvrijheid aanpakken,” aldus Brittan.

Hij voegde er onmiddellijk aan toe dat moet worden gewaakt voor protectionisme en dat ontwikkelingslanden de gelegenheid moet krijgen van hun natuurlijke voordelen te profiteren. Brittan moest in zijn rede proberen recht doen aan de verdeeldheid binnen de Europese Unie.

Nederland verzet zich tegen het vooral door de VS en Frankrijk gepropageerde idee arbeidsnormen op te nemen in het werkprogramma van de WTO, die volgend jaar als opvolger van de GATT (Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel) van start gaat. “We moeten ervoor uitkijken de WTO op te zadelen met niet-handelspolitieke onderwerpen die politiek gevoelig liggen,” aldus Frans Engering, directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen van Economische Zaken. Nederland wil de zaak liever eerst aan de stellen binnen de OESO (Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling), de club van 24 industrielanden.

In Den Haag wordt er ook enigszins smalend op gewezen dat sommige landen van de Europese Unie zich niet houden aan de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), op basis waarvan de WTO zou moeten werken. Zo kent Portugal nog steeds kinderarbeid.

België steunt Frankrijk wel. Minister Urbain pleitte er zelfs voor dat de EU aan landen met een goed sociaal rapport extra handelsvoordelen geeft.

Voor de conferentie in Marrakesj werd al overeengekomen dat de gevoelige kwestie wordt voorgelegd aan het voorbereidend comité van de WTO. Omdat daarin alleen bij consensus kan worden beslist, zijn de ontwikkelingslanden voorlopig gerustgesteld.

Diverse ministers van handel verwelkomden gisteren het eind vorig jaar bereikte wereldhandelsakkoord, dat vrijdag in Marrakesj wordt ondertekend, als het “einde van de wet van de jungle”.

In de Marrokaanse stad wordt in de marge van de conferentie door de verschillende landen druk overleg gevoerd over bilaterale handelskwesties. (Reuter, AFP, ANP)