Akkoord over 53.000 nieuwe woningen in de regio Rotterdam

ROTTERDAM, 12 APRIL. In Rotterdam en omstreken zullen de komende tien jaar 53.000 woningen worden gebouwd. Dit is gisteren overeengekomen in een akkoord 'op hoofdlijnen' over de uitvoering van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex). Rotterdam is de laatste van de vier grote steden die zo'n akkoord sluit.

Vorige maand sloten Amsterdam, Den Haag en Utrecht een dergelijk akkoord met het rijk. Daarbij ging het om respectievelijk 100.100, 42.500 en 31.600 woningen.

Van de 53.000 woningen die in het stadsgewest Rotterdam zijn gepland, moeten er 32.000 voor het jaar 2000, of zo spoedig mogelijk daarna, worden gebouwd. De bouw van 6.500 van de 53.000 woningen is nog afhankelijk van de besluitvorming over Zestienhoven. Het rijk stelt in totaal 290 miljoen gulden beschikbaar voor de bouw van de woningen.

Van de woningen moeten er 16.000 in de binnenstad worden gebouwd. In de gebieden die direct rond de binnenstad liggen komen er 12.000. In de plannen Noordrand I en Noordrand II/III komen 3.000, respectievelijk 8.000 woningen. Bij een deel van deze woningen speelt de eventuele aanleg van een nieuw vliegveld een rol. Achtkamp, aan de noordoostkant van de stad, krijgt 5.000 woningen; Smitshoek, ten zuiden van Rotterdam 9.000. Bij Smitshoek moeten extra geluidwerende voorzieningen worden getroffen, omdat de Betuwelijn er vlak langs komt te lopen.

Naast afspraken over locaties en aantallen woningen zijn er in het akkoord ook afspraken gemaakt over het verbeteren van de infrastructuur, voorzieningen voor het openbaar vervoer en het saneren van vervuilde grond. Grote openbaar-vervoerprojecten in en om Rotterdam zijn bijvoorbeeld de Benelux-metro (traject Marconiplein-Hoogvliet) en de aansluiting van de Hofpleinlijn op Rotterdam CS. Het rijk stelt voor openbaar-vervoersinfrastructuur 2,3 miljard gulden beschikbaar.

Op een deel van de voorziene woningbouwlocaties is de bodem ernstig verontreinigd. De kosten van het schoonmaken bedragen naar schatting 142 miljoen gulden. De partijen in het akkoord (het Overleg Orgaan Rijnmond, de provincie Zuid-Holland en het rijk) verplichten zich de juridische instrumenten van onder meer de Wet bodembescherming maximaal in te zetten om deze kosten te verhalen op de vervuiler of eigenaar/ gebruiker van de verontreinigde grond.