Conflict over Cao-overleg in metalektro

ROTTERDAM, 11 APRIL. Vakbonden en werkgevers in de metaal- en elektrotechnische industrie kunnen het niet eens worden over een datum waarop zijn het CAO-overleg zullen hervatten.

De vier vakbonden willen het eind vorige maand vastgelopen overleg over een nieuwe CAO voor de 170.000 werknemers in de metaal- en elektrotechnsiche industrie zo spoedig mogelijk voortzetten. De werkgevers, verenigd in de FME, willen pas praten als de door de Industriebond FNV voor aanstaande vrijdag aangekondigde 'actiedag' wordt afgeblazen of achter de rug is. De afgelopen dagen is tussen beide partijen druk gecorrespondeerd over hervatting van het CAO-overleg. Aanvankelijk was daarbij vandaag als vergaderdatum gereserveerd, maar de werkgevers zegden de bijeenkomst gisteravond af. De CAO-metalektro is de grootste bedrijfstak-CAO die dit voorjaar vernieuwd moet worden.

Op de achtergrond van de strijd over een nieuwe vergaderdatum speelt met name onenigheid over aanpassing van de regeling voor vervroegd uittreden (VUT). Over andere kwesties - zoals de nullijn in dit jaar, financiële prikkels bij veelvuldig ziekteverzuim en verruiming van de mogelijkheden voor flexibeler werken - kwamen partijen tijdens de twee voorgaande overlegrondes dicht bij overeenstemming.

Ten aanzien van de VUT zijn vakbonden en werkgevers het erover eens dat er wat moet gebeuren aan de bestaande regeling. De premie bedraagt nu 6,4 procent van de loonsom en zou, om de kosten te dekken, eigenlijk 7,5 procent moeten bedragen. Zonder versobering van de VUT zou de premie tegen het einde van de eeuw oplopen tot om en nabij de 10 procent. Beide partijen wijzen die ontwikkeling af, maar ze verschillen van mening over de manier waarop moet worden ingegrepen.

De vakbonden stemmen, onder voorbehoud, in met beëindiging van de VUT voor werknemers met veertig dienstjaren, maar wijzen de door werkgevers verlangde geleidelijke verlaging van de VUT-uitkering (van 87,5 naar 80 procent van het laatstverdiende loon) en/of verhoging van de VUT-leeftijd (nu vanaf 60 jaar) af. Wel willen de bonden praten over maximering van de totale VUT-kosten, maar daarbij denken ze aan 8 procent en niet aan 7,5 procent, het percentage waarop de FME de VUT wil fixeren.

Aan de actiedag die de Industriebond FNV vrijdag in Utrecht voor werknemers in de metalektro belegt, doen de drie andere bonden niet mee.