De Boer Winkels handhaaft winstpeil

De directie van De Boer Winkelbedrijven verwacht in het lopende boekjaar de winst per aandeel op het niveau van 1993 (6,69 gulden) te kunnen handhaven. Dit ondanks het onlangs met ruim 9 procent uitgebreide kapitaal, een emissie die nodig was om de overneming van Gebr. de Jong te betalen.

Het resultaat na belastingen van De Boer is vorig jaar met 26,8 miljoen gulden vrijwel gelijk gebleven aan dat over 1992. De omzet veranderde met 1,4 miljard gulden weinig. Het dividend blijft onveranderd 2,40 gulden.

Het jaarresultaat werd ongunstig beïnvloed doordat de omzet in het tweede halfjaar bij de verwachtingen achterbleef. Door wederom verbeterde marges, kostenbeheersing en lagere rentelasten kon het resultaat per saldo worden gehandhaafd op het niveau van 1992.