Meineed

Er is natuurlijk geen enkel bezwaar tegen dat H.L. Wesseling (NRC Handelsblad, 31 maart) zich bij zijn oproep 'terug naar de christelijke waarden' uitsluitend baseert op de Tien Geboden, dus een joodse bron, en evenmin dat hij daarbij de katholieke telling der geboden gebruikt.

Maar bij de uitleg van zijn achtste gebod: 'Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen' laat hij een steekje vallen. Hij baseert zich op de catechismus van de Nederlandse bisdommen. Daar vindt hij toegevoegd de woorden: 'Vooral voor het gerecht', maar desondanks kunnen de gelovigen daarbij 'zelfs verplicht zijn de waarheid geheim te houden'. Dit is dus een toestaan soms van meineed. In werkelijkheid hangen joden, christenen en de wetgevers de gerechtelijke eed op aan zijn tweede gebod: “Gij zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken”. Meineed is dus onder alle omstandigheden verboden.