Luchthaven: geen nieuw debat over uitbreiding

ROTTERDAM, 5 APRIL. Het ongeval met de KLM-Cityhopper zal geen verandering brengen in de discussie over de uitbreiding van Schiphol, verwacht de directie van de NV Schiphol. “De luchthaven is en blijft veilig”, aldus de directie in een officiële reactie.

De directie van de luchthaven Schiphol betreurt het ongeluk van gisteren, maar beschouwt dit als “een incident”. Volgens Schiphol brengt elke vorm van vervoer risico's met zich mee.

Het ongeluk komt op een moment dat de inspraak over de uitbreiding van Schiphol nog in volle gang is. Tot 10 mei hebben gemeenten, organisaties en indivuele bewoners gelegenheid hun reactie te geven op de voorgenomen uitbreiding. Voor een aantal gemeenten is de termijn verlengd tot 24 mei.

Bewonersorganisaties die de uitbreiding van de luchthaven aanvechten, kiezen voor een gereserveerde opstelling. “We willen niet over de hoofden van de slachtoffers ons gelijk halen”, zegt mevr. L. Wesseling van de werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer. “Maar dit ongeval onderstreept nog eens dat vliegen een riskante zaak is.”

Ir. J.T.J. Fransen van de Stichting Natuur en Milieu constateert dat het risico van vliegverkeer geen kwestie van statistiek is. “Dit is nu het tweede ongeval in betrekkelijk korte tijd. Het risico kan aanmerkelijk beperkt worden als er gekozen zou worden voor een gedraaide vijfde baan met bijbehorende aanvliegroutes.” Natuur en Milieu heeft zich steeds verzet tegen de aanleg van een vijfde baan waartoe het kabinet in december 1993 heeft besloten. Deze baan maakt onderdeel uit van de uitbreiding van Schiphol. Daarmee is dertig miljard gulden gemoeid. Volgens Fransen zijn varianten waarin de bestaande Zwanenburgbaan een fractie wordt gedraaid en naar het zuiden wordt verlegd, al dan niet in combinatie met een nieuwe vijfde baan parallel daaraan, gunstiger voor geluidsoverlast en veiligheid.

In de zogeheten planologische kernbeslissing voor de uitbreiding van Schiphol staat dat door de geplande 5P-baan, parallel aan de huidige Zwanenburgbaan, in 2015 ruim 450 woningen binnen het gebied zijn gekomen waar niet meer mag worden gewoond, wegens te groot individueel risico. Op verzoek van de provincie Noord-Holland wordt onderzoek naar gedaan naar een andere draaiing voor de vijfde baan.

Bestuurder drs. H.B. Wiedemeijer van de Stichting Platform Leefmilieu Regio Schiphol noemde de informatie over het ongeval “te mager” voor een afgerond oordeel. “De grote vraag is waarom het toestel, terwijl het al zo ver weg was, over bevolkt gebied is teruggevlogen. Andere uitwijkmogelijkheden, zoals militaire vliegvelden of Zestienhoven, hadden meer voor de hand gelegen.”

Vereniging Milieudefensie heeft inmiddels een stukje land gekocht op de plek waar de vijfde landingsbaan van Schiphol is gepland. De vereniging meent hiermee een goed middel in handen te hebben om de voorgenomen uitbreiding van de luchthaven tegen te gaan. Het stukje land beslaat slechts een halve hectare waarvoor de vereniging 25 gulden per vierkante meter heeft betaald.

Milieudefensie wil er bomen planten, zodat er een 'Bulderbos' ontstaat. De vereniging wil eigendoms-certificaten uitgeven van honderd gulden per stuk. “Hoe meer eigenaren er komen, hoe moeilijker de onteigening van de grond wordt.” Schiphol heeft, naar eigen schatting, zo'n 300 hectare aangekocht.