Nieuwe archiefwet (1)

Het is jammer dat de ministerraad heeft beslist dat de ministeries de mogelijkheid houden stukken achter te houden wanneer zij menen dat het 'staatsbelang' zich tegen openbaarheid verzet (NRC Handelsblad, 22 maart).

Natuurlijk kunnen voormalige ministers en andere politieke ambtsdragers bij openbaarmaking van stukken geschaad worden. Maar dat kan voor de burger in beginsel niet erg zijn, en het mag niet erg zijn voor de politicus. Als een politicus iets doet wat het daglicht niet kan verdragen, dient dat juist naar buiten te komen, ook na twintig jaar en liefst eerder. Er is natuurlijk ook nog de Wet Openbaarheid van Bestuur, van toepassing op nog bij overheidsorganen berustende bescheiden. Maar die wet gaat uit van het beginsel van níet-openbaarheid die kan worden opgeheven of bekrachtigd door bepaalde uitzonderingsgronden. De Archiefwet gaat juist uit van het beginsel van openbaarheid welke kan worden beperkt.

    • Evert Paul Veltkamp